logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finanse i rachunkowość Komend Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w praktyce

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia gospodarki budżetowej, zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej KPPSP i KWPSP w roku 2021 z uwzględnieniem specyfiki gospodarowania środkami utworzonego w BGK Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla komendantów, kadry kierowniczej oraz głównych księgowych i księgowych komend państwowej straży pożarnej, KPPSP, KWPSP, KGPSP.

Program nauczania:

 1. Co to jest Fundusz Przeciwdziałania Covid-19? – państwowy fundusz celowy czy środki pozabudżetowe banku BGK niezaliczanego do jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. ujęcia środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako środków budżetowych w powiatowych jednostkach budżetowych wykonujących uchwałę budżetową – zasady ujmowania środków w budżetach miast i powiatów obowiązujące w roku 2021.
 3. Zasady ujęcia środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jako środków pozabudżetowych w państwowych jednostkach budżetowych wykonujących ustawę budżetową.
 4. Specyfika systemu finansów publicznych KGPSP i KWPSP jako państwowych jednostek budżetowych oraz KPPSP i KMPSP jako samorządowych jednostek budżetowych – czy KPPSP może jednocześnie wykonywać uchwałę i ustawę budżetową, tzn. prowadzić gospodarkę budżetową raz jako samorządowa a raz jako państwowa jednostka PSP?
 5. Możliwe naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku pozabudżetowego ujęcia środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w KPPSP.
 6. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 i zasady tworzenia planu finansowego funduszu oraz wyodrębnionego rachunku dochodów oraz zasady realizacji wydatków z środków funduszu – kto ma kompetencje aby opracować plan Funduszu Przeciwdziałania Covid-19?
 7. Zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w komendach PSP i ich zastosowanie do środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
 8. Wyjaśnienie dlaczego nie można ujmować środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na kontach 136 i 853 oraz kiedy i dlaczego należy stosować m.in. konto 139, 760 i 840 w przypadku pozabudżetowego ujęcia środków oraz sposób księgowania w przypadku budżetowego ujęcia środków w budżetach powiatów (miast na prawach powiatu).
 9. Wydatkowanie środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – wydatki bieżące a wydatki majątkowe i problem z finansowaniem środków trwałych do 10 tys. zł z paragrafu 421,424, 425 w świetle stanowiska GUS dot. nakładów na środki trwałe.
 10. Problem szczególny wpływający na rzetelność ksiąg rachunkowych komend PSP – zastosowania w praktyce konta 840 i równoległego księgowania do odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w świetle art. 41 ustawy o rachunkowości.
 11. Wzory i schematy księgowań typowych operacji gospodarczych w komendach PSP – przykłady liczbowe, w tym z i bez podatku VAT.
 12. „Biała lista” podatników VAT i zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym wykazie podatników VAT oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności MPP po zmianach od 1 lipca 2021.
 13. Komenda powiatowa (miejska) PSP – obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S.
 14. Komenda wojewódzka i Komenda główna PSP – obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa i w zakresie budżetu środków europejskich: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28UE.
 15. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdania z funduszu wsparcia PSP: Rb-33.
 16. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
 17. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego KPPSP, KWPSP, KGPSP jako jednostki budżetowej .
 18. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej – typowe nieprawidłowości związane z budżetowym i pozabudżetowym ujęciem środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finanse i rachunkowość Komend Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w praktyce (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń