logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji

Szkolenie adresowane jest

W szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych w edukacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest

Przedstawienie praktycznych porad jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w edukacji tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie placówki oświatowej. W związku z powyższym zapraszamy na intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych, dyrekcji oraz nauczycieli którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, niezbędnej w praktyce szkolnej lub przedszkolnej.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną także omówione zagadnienia dotyczące przetwarzania danych podczas zdalnej pracy np. bezpiecznym korzystanie z narzędzi do zdalnej nauki; wynoszenie danych, odpowiednie procedury do wdrożenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH- zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów dedykowane dla placówek oświatowych.

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:

Program szkolenia:

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE – KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH:
  1. dane tzw. zwykłe:
  2. szczególne kategorie danych osobowych:
  3. dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 2. OBOWIĄZKI DYREKTORA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  2. ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
  3. kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  4. przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli, osób trzecich,
  5. przetwarzanie szczególnych kategorii danych
 4. WIZERUNEK, KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 5. PRACA NAUCZYCIELI POZA SZKOŁĄ

  Szkoła jako administrator musi zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych (art. 32 RODO). Korzystanie z materiałów zawierających dane uczniów poza szkołą powoduje duże ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych (np. pozostawienie w transporcie komunikacji miejskiej), zniszczenia, zmiany treści, uszkodzenia czy też udostępnienia osobom nieupoważnionym (np. domownikom). Nie ma przepisu zakazującego tego typu praktykę. System ochrony danych osobowych w szkole powinien uwzględnić również takie sytuacje – Dyrektor musi podjąć decyzję, czy nauczyciel należycie zabezpieczy dane osobowe uczniów poza szkołą.

  1. czy praca zdalna zmienia zasady związane z rodo?
  2. bezpieczeństwo przetwarzania danych w domu
  3. ustalanie zasad pracy zdalnej nauczycieli
  4. dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
  5. jak przeprowadzić analizę zagrożeń w związku z pracą zdalną?
  6. zasady korzystania z poczty elektronicznej
  7. platformy wykorzystywane do pracy zdalnej
  8. praca zdalna a dokumenty papierowe
 6. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

  Placówki oświatowe muszą odpowiednio zabezpieczyć wszystkie dane osobowe (art. 32 RODO) poprzez wdrożenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, np.:

  1. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie uszkodzenia fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 7. PRAWEM WYMAGANA DOKUMENTACJA RODO DLA PLACÓWEK OŚWIOATOWYCH

  Placówki oświatowe muszą prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ważne, żeby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze elementy wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, np.:

  odpowiednie polityki ochrony danych, w tym polityka postępowania w razie naruszenia ochrony danych (nowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO jest konieczność zgłaszania naruszeń ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przykład naruszenia w szkole: przypadkowe wysłanie danych dziecka do innego rodzica);

  1. polityka ochrony danych
  2. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  3. regulaminy SIO
  4. polityki e-dzinnika (RODO)
 8. MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH
  1. podstawy i zasady stosowania monitoringu
  2. czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  3. obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
  4. dokumentacja ( regulamin monitoringu)
  5. obowiązek informacyjny
  6. dokumenty
  7. okres przechowywania
  8. dostosowanie przepisów wewnętrznych
  9. wymóg konsultacji z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną samorządem uczniowskim ( art.108 Prawa Oświatowego)WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, konsultacje, wniosek do organu prowadzącego)
 9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W TRAKCIE REKRUTACJI. Proces przyjmowania dzieci do szkoły związany jest z gromadzeniem danych osobowych kandydatów do szkoły oraz ich opiekunów prawnych. Przepisy o ochronie danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) wymagają spełnienia wobec tych osób tzw. obowiązku informacyjnego (informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, np. w jakim celu, jak długo będą przetwarzane oraz o prawach, jakie przysługują osobom, których dane dotyczą)
 10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W KONTEKŚCIE ZAPROSZENIA NA UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE. Osoby zaproszone na uroczystości / wydarzenia szkolne muszą zostać poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych (spełnienie obowiązku informacyjnego). Najbardziej problematyczna jest kwestia związana ze sposobem wręczenia gościom noty informacyjnej. Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca, żeby dokonać tzw. warstwowego przekazywania informacji, tzn. w pierwszej kolejności należy przekazać najważniejsze informacje (np. kto jest administratorem i w jakim celu będą przetwarzane dane), a następnie powiadomić, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, np. na stronie internetowej szkoły.
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE, A PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI
 12. OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOLE
 13. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE
 14. ODBIÓR DZIECI ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM
 15. ZASTĘPSTWA NAUCZYCIELI
 16. KOMUNIKACJA Z RODZICAMI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
 17. ODCZYTYWANIE OBECNOŚCI PO NAZWISKU
 18. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ W SZKOLE
 19. PRZETWARZANIE DANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA NP. CUW
 20. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
 21. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
  1. informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
  2. nadzór nad przestrzegania przepisów prawa
  3. szkolenia
  4. audyty
  5. współpraca z organem nadzorczym
  6. pełnie funkcji punktu kontaktowego
  7. konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 22. AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 23. SZKOLENIA NAUCZYCIELI
 24. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI, A ICH UJAWNIANIE W TRYBIE USTAWY DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 25. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

Rafał Andrzejewski – prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń