logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatek rolny i leśny od podstaw. Postępowanie podatkowe, w tym doręczenia elektroniczne po 1 października 2021 r.

Cel i korzyści ze szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatków lokalnych, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone przykładowe wzory:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku rolnego i leśnego. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem gruntów podatkiem rolnym i leśnym z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. W trakcie szkolenie poruszone zostanie zagadnienie, czy wysłanie pisma procesowego do podatnika mailem może być uznane za doręczenie elektroniczne, a także postępowanie podatkowe a NOWE rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także NOWA ustawa o doręczeniach elektronicznych (co się zmienia od 1 października 2021 r.)?

Program nauczania:

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym:
  • definicja użytków rolnych,
  • uwaga – nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • kwestia opodatkowania gruntów (jakim podatkiem) w sytuacji, gdy w ewidencji gruntów stosowane są oznaczenia dla gruntów nieprzewidziane w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sytuacji, gdy dane z ewidencji gruntów są nieaktualne,
  • kwestia opodatkowania (jakim podatkiem) gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „Ws”, „Wp”, „Wsr” i „W”,
  • oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?, w tym jak opodatkować drogi transportu rolniczego, czy grunty o symbolu „Tp”, Wsr-PsIV, W-ŁIV, dr-W?,
  • zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych, w tym:
   • pojęcie „budynek gospodarczy”,
   • zwolnienie budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej,
   • zwolnienie budynków zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
   • kwestia, czy budynek gospodarczy, który jest wykorzystywany na działalność rolniczą przez osobę inną niż właściciel, korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?,
  • opodatkowanie użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, będących w posiadaniu przedsiębiorcy,
  • zwolnienie od podatku gruntów zadrzewionych i zakrzewionych położonych na użytkach rolnych.
 2. Definicja gospodarstwa rolnego, w tym sposób ustalania normy obszarowej gospodarstwa rolnego.
 3. Podstawa opodatkowania:
  • dla gruntów gospodarstw rolnych,
  • dla gruntów pozostałych.
 4. Stawka podatku rolnego – przykłady. Kiedy można podjąć uchwałę w tej sprawie?
 5. Kategorie podatników podatku rolnego:
  • posiadacz samoistny, w tym zagadnienie opodatkowania gruntów, w sytuacji gdy nie ma ustalonego właściciela nieruchomości i nie przeprowadzono postępowania spadkowego,
  • właściciel,
  • użytkownik wieczysty gruntów,
  • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • opodatkowanie gruntów Skarbu Państwa, oddanych w zarząd Nadleśnictwu na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.
 6. Przeniesienie obowiązku podatkowego z właściciela na dzierżawcę. Obowiązki wójta gminy w związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym zasady potwierdzania umów dzierżawy przez wójta.
 7. Podmioty, których nie dotyczy obowiązek podatkowy w podatku rolnym.
 8. Opodatkowanie współwłaścicieli, gdy jeden z nich jest wyłączony/zwolniony z opodatkowania podatkiem rolnym.
 9. Opodatkowanie gruntów, stanowiących współwłasność:
  • postępowanie organu podatkowego, w sytuacji gdy współwłaściciel jest również wyłącznym właścicielem innych użytków rolnych, w tym wystawianie i doręczanie decyzji wymiarowych przez organ podatkowy,
  • kwestia stawki podatkowej w podatku rolnym, jeżeli współwłaściciel gruntów jest także właścicielem innych gruntów, podlegających podatkowi rolnemu,
  • opodatkowanie małżonków,
  • opodatkowanie gruntów, stanowiących współwłasność osoby fizycznej i prawnej,
  • solidarna odpowiedzialność.
 10. Łączne zobowiązanie pieniężne:
  • warunki powstania łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • wystawianie i doręczanie decyzji wymiarowych przez organ podatkowy.
 11. Garaże w posiadaniu rolników a zwolnienie budynków gospodarczych z podatku od nieruchomości.
 12. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym:
  • ustawowe:
  • zwolnienia przedmiotowe i zwolnienia podmiotowe,
  • na wniosek i z urzędu,
  • wprowadzone uchwałą rady gminy – wyłącznie o charakterze przedmiotowym.
 13. Zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków.
 14. Zwolnienie szkół od podatku rolnego.
 15. Omówienie ulg, udzielanych na wniosek podatnika:
  • ulga z tytułu nabycia gruntów,
  • ulga inwestycyjna, w tym:
   • zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej, zakres przedmiotowy i podmiotowy
   • kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych,
   • definicja rachunku,
   • pojęcie „zakończenie inwestycji”,
   • zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna.
 16. Ulga w razie wystąpienia klęski żywiołowej.
 17. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w wydanych decyzjach w sprawie ulg i zwolnień w podatku rolnym.
 18. Kolejność przyznawania ulg i zwolnień.
 19. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 20. Obowiązek składania deklaracji i informacji, odpowiedzialność podatnika podatku w świetle Kodeksu karnego skarbowego.
 21. Pomoc publiczna w rolnictwie
 22. Definicja lasu.
 23. Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym.
 24. Działalność gospodarcza, rolnicza i leśna w rozumieniu ustawy o podatku leśnym.
 25. Sytuacje, w których grunt, oznaczony w ewidencji gruntów jako Ls, nie będzie opodatkowany podatkiem leśnym?
 26. Zasady opodatkowania Lz-tów.
 27. Kategorie podatników podatku leśnego.
  • kto jest podatnikiem podatku leśnego, w sytuacji gdy grunty należące do Skarbu Państwa, oddane w zarząd Nadleśnictwu, są w posiadaniu innego podmiotu na podstawie, np. umowy dzierżawy albo bez tytułu prawnego?
  • opodatkowanie lasów, stanowiących współwłasność, w tym opodatkowanie lasów, stanowiących współwłasność osoby fizycznej i prawnej; solidarna odpowiedzialność; podatek leśny w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.
 28. Podstawa opodatkowania podatkiem leśnym.
 29. Wysokość podatku leśnego.
 30. Opodatkowanie budynków Nadleśnictwa, zajętych na prowadzenie działalności leśnej.
 31. Zwolnienia z podatku leśnego.
 32. Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi?
 33. Czy wysłanie pisma procesowego do podatnika mailem może być uznane za doręczenie elektroniczne?
 34. Postępowanie podatkowe a NOWA ustawa o doręczeniach elektronicznych, co się zmienia od 1 października 2021 r.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatek rolny i leśny od podstaw. Postępowanie podatkowe, w tym doręczenia elektroniczne po 1 października 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.11.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń