logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o odrębnościach i szczególnych regulacjach w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi, znajdującymi się w publicznych zasobach nieruchomości. Z tego powodu szkolenie będzie się koncentrować na zagadnieniach wspólnych dotyczących gospodarki nieruchomościami publicznymi oraz nieruchomości rolnych.

W ramach szkolenia zostaną omówione ostatnie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmiany innych przepisów w zakresie, w jakim obejmują one gospodarowanie nieruchomościami rolnymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów gmin i powiatów zajmujących się tematyką związaną z gospodarką gruntami oraz nieruchomościami rolnymi.

Program nauczania:

 1. Podstawowe informacje dotyczące gruntów rolnych oraz omówienie ostatnich zmian w przepisach dotyczących nieruchomości rolnych
  1. Przedstawienie podstawowych definicji związanych z obrotem gruntami rolnymi oraz aktualnego orzecznictwa:
   1. nieruchomość rolna;
   2. gospodarstwo rolne;
   3. osoba bliska;
   4. prowadzenie działalności rolniczej;
   5. nabycie nieruchomości rolnej.
  2. Wskazanie i omówienie wyłączeń pozwalających na niestosowanie szczególnych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych.
  3. Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej – omówienie trybu wnioskowania i udzielenia zgody w przypadku braku przesłanek ustawowych do nabycia nieruchomości.
  4. Zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia – omówienie trybu postępowania.
  5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej.
  6. Szczególne przesłanki nieważności umowy sprzedaży nieruchomości rolnej – zestawienie zmian wprowadzonych w ostatnich nowelizacjach przepisów.
  7. Prawo pierwokupu KOWR w zakresie nieruchomości rolnej – przedstawienie przypadków kiedy pierwokup obowiązuje i przesłanek uzasadniających jego niestosowanie.
  8. Prawo nabycia nieruchomości rolnej. Omówienie w zestawieniu z prawem pierwokupu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosowaniu obu instytucji prawnych.
 2. Oddanie do używania nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości
  1. Szczególne warunki dzierżawy nieruchomości rolnej wynikające z kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych;
  2. Uprawnienia dzierżawcy nieruchomości rolnej w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości przez właściciela.
 3. Zbycie nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości rolnych przez gminy
  1. Czy gmina ma obowiązek zrealizować przed sprzedażą nieruchomości rolnej określone prawem obowiązki, w tym obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów?
  2. Tryb sprzedaży nieruchomości rolnej – przetarg nieograniczony czy przetarg ograniczony? Omówienie aktualnej praktyki wraz ze wskazaniem rozwiązań najlepiej zabezpieczających interes gminy.
  3. Nowe regulacje dotyczące nabywania przez gminę nieruchomości rolnej na cele publiczne.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń