logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zadania gmin oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją, dokumentowaniem i kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szczególnym czasie trwania epidemii oraz możliwości zastosowania edukacji administracyjnej wobec niespełniania obowiązku szkolnego i nauki, w tym z uwzględnieniem zmiennych formach kształcenia

Cel szkolenia:

Aktualizacja wiedzy z zakresu zadań i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół po zmianach w przepisach w związku z realizacją i kontrolą obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w czasie epidemii i zmiennych form realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki. Omówienie obowiązków rodziców, szkół i gmin w czasie zmiennego trybu kształcenia dotyczących obowiązku szkolnego. Przedstawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą, edukacji domowej oraz możliwością odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zakres zadań i form dokumentowania przez organ wykonawczy jst obowiązku nauki. Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze i wzory wymaganej dokumentacji.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, pracownicy wydziałów oświaty, CUW-ów.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w zapisach prawa wynikające ze szczególnych warunków organizacji pracy szkół i placówek dotyczących obowiązków, zadań i odpowiedzialności w zakresie realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
 2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, w tym w czasie trwania stanu epidemicznego , czy nieobecności dziecka w kraju.
 3. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w dostosowaniu do działań organu wykonawczego gminy w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w czasie zmiennego trybu kształcenia, uwarunkowań zdrowotnych, niemożności zagwarantowania rekomendowanych zaleceń epidemicznych.
 4. Kształcenie na odległość, edukacja domowa, uczniowie przebywający zagranicą, „znikanie ” uczniów z systemu edukacji – z realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – możliwości, obowiązki i zadania organu ewidencji ludności, dyrektorów szkół, pracodawców, osób prowadzących kkz i organów władzy wykonawczej.
 5. Obowiązki organu ewidencji jst dotyczące systematycznego przekazywania szkołom aktualnej informacji o dzieciach w wieku 3-18 lat zamieszkałych na terenie danej jst- prawna wykładnia pobytu ucznia we wskazanym miejscu.
 6. Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą: edukacja domowa po zmianach od 1 września 2021: uwarunkowania, możliwości, przypadki – decyzje dyrektora, obowiązki rodziców, legislacja klasyfikowania i promowania uczniów.
 7. Odroczenie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki – wymagane dokumenty, stanowisko organu orzekającego, decyzje dyrektora w świetle wymogów prawnych.
 8. Ewidencja obowiązku nauki przez jst – terminy, sposób dokumentowania, uwarunkowania procedury wykonania zadania w czasie pandemii.
 9. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju- stan aktualizacji w ewidencji ludności, sposób informowania o zamieszkaniu, coroczny- terminowy obowiązek i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów posiadających dzieci w wieku: 6-18 lat.
 10. Obowiązek szkolny/obowiązek nauki uczniów powracających z zagranicy – obowiązki rodziców, zadania jst i szkoły.
 11. Sposób wykonawczy i dokumentacyjny realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.
 12. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a obligatoryjność zaktualizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wykonywaniu czynności dyrektora i organu wykonawczego jst.
 13. Obowiązek dyrektora szkoły dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.
 14. Ewidencja dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej- zasady i ścieżka wdrożenia dokumentacji elektronicznej dot. realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.
 15. Wykonalność czynności egzekucyjnych dot. niespełniania obowiązku szkolnego/nauki w czasie epidemii. Modyfikacja działań w związku z funkcjonowaniem przepisów szczególnych (covid-19)
 16. Dyskusja moderowana.

Osoba prowadząca szkolenie:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zadania gmin oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją, dokumentowaniem i kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szczególnym czasie trwania epidemii oraz możliwości zastosowania edukacji administracyjnej wobec niespełniania obowiązku szkolnego i nauki, w tym z uwzględnieniem zmiennych formach kształcenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń