logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatek od nieruchomości od podstaw

Cel i korzyści ze szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione NOWE rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także aktualne przepisy w zakresie podatku od nieruchomości, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie tego podatku oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone przykładowe wzory:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku od nieruchomości. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem nieruchomości lub ich części podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

Program nauczania:

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 2. Definicja budynku.
 3. Definicja powierzchni użytkowej budynku.
 4. Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
  • budynek mieszkalny,
  • budynek letniskowy,
  • garaże, blaszane garaże
  • budynki zakładów opieki zdrowotnej,
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
  • jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?). Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowszy wyrok TK i jak ten wyrok „się ma” do wyroku TK z 13 grudnia 2017 r.?,
  • opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?, najnowszy wyrok TK z lutego 2021 r.
  • czy zbiornik może być budynkiem?,
 5. Opodatkowanie budynków lub ich części podatkiem od nieruchomości a samowola budowlana.
 6. Budowle:
  • budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości,
  • na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od budowli, w przypadku wydzierżawienia części gruntu, na której dzierżawca wybudował te budowle?,
  • jak opodatkować sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne?,
  • opodatkowanie budowli na targowisku,
  • ustalanie podstawy opodatkowania budowli,
  • czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości,
  • opodatkowanie elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. (czy będzie sprawa przed TSUE?) – najnowsze orzecznictwo,
  • podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych,
  • czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych,
  • opodatkowanie urządzeń technicznych,
  • czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?,
  • podatek od infrastruktury narciarskiej?,
  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej,
  • najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie elektrowni wiatrowych, podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej?
  • czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
  • czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość,
  • opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
  • czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
  • opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej i hali namiotowej,
  • czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych,
  • podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
  • czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa,
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?,
  • opodatkowanie urządzeń reklamowych na dachu budynku,
  • opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni,
  • budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
  • czy słup reklamowy to budowla,
  • kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?,
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
  • stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • stawka dla garaży wielostanowiskowych,
  • czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
  • opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,
 7. Omówienie art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego:
  • przypadki, w których organ podatkowy może przyjąć dane wynikające z innych dokumentów, a które są sprzeczne z danymi z ewidencji gruntów,
  • czynności, jakie podejmuje organ podatkowy, aby stwierdzić, jakim podatkiem należy opodatkować grunty,
  • NOWE rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 8. Definicja działalności gospodarczej.
 9. Jaki podatek przy działalności sezonowej? Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.
 10. Opodatkowanie gruntów, budynków i budowli podmiotów gospodarczych.
 11. Opodatkowanie części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
 12. Wyłączenia przedmiotów opodatkowania z kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 13. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem rolnym?
 14. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości w związku z posiadaniem gruntów wg stawek dla gruntów pozostałych?
 15. Jak opodatkować grunt, na którym stoi budynek mieszkalny, w części zajęty na cele mieszkalne i cele działalności gospodarczej?
 16. Omówienie treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 17. Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „Ws”, „Wp”, „Wsr”?
 18. Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych jako „Tr” i „Lz”?
 19. Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych symbolem „K”?
  • opodatkowanie gruntów zajętych na kopalnie (np. kopalnie piachu),
  • opodatkowanie gruntów, stanowiących tereny poeksploatacyjne lub nieczynne kopalnie.
 20. Podatnicy podatku od nieruchomości:
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy grunty należące do Skarbu Państwa, oddane w zarząd Nadleśnictwu, są w posiadaniu innego podmiotu na podstawie, np. umowy dzierżawy albo bez tytułu prawnego?
  • na kim ciąży obowiązek podatkowy, w przypadku poddzierżawienia przez osobę fizyczną działki komunalnej oddanej w dzierżawę osobie fizycznej?
  • kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą.
 21. Opodatkowanie wspólników spółki cywilnej
 22. Opodatkowanie gruntów we władaniu SP ZOZ
 23. Opodatkowanie osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.
 24. Podatek od nieruchomości i obowiązek podatkowy posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; problematyka opodatkowania nieruchomości komunalnych.
 25. Stawka podatku od nieruchomości po ogłoszeniu upadłości? Przedsiębiorstwo w stanie upadłości prowadzące działalność gospodarczą.
 26. Stawka podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorcy „w likwidacji”.
 27. Opodatkowanie aptek, instytucji kultury, szkół publicznych i niepublicznych, uczelni, zakładów pracy chronionej.
 28. Opodatkowanie małżonków, współwłaścicieli.
 29. Data powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
 30. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.
 31. Skutki niezłożenia deklaracji, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 32. Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości. Czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?,
 33. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady.
 34. Pomoc publiczna w podatku od nieruchomości – konfiguracje.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatek od nieruchomości od podstaw (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń