logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finanse publiczne i zastosowanie klasyfikacji budżetowej w planowaniu i wykonywaniu budżetu agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej, dysponenta Państwowego Funduszu Celowego, państwowej osoby prawnej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych jako jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej, szczególnie po zmianach z lipca 2021 roku. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do i powyżej 10 tys. zł oraz rozliczeń w podatku VAT, z uwzględnieniem nowego podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe, a także zasad rozliczania dotacji w rozdziale.

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczące wykonania budżetu za rok 2021 oraz zmiany związane z przygotowaniem budżetu na rok 2022 związane z potrzebami Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Omówiony zostanie związek SMUP z technikami budżetowania zadaniowego oraz niewdrożone do dziś standardy statystyki publicznej ESA 2010.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane dla wszystkich państwowych agencji wykonawczych, dla instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w tym ZUS i KRUS.

Program nauczania:

 1. Ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości praz ich wpływ na gospodarkę budżetową państwowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Konwencje pomiarowe obowiązujące w finansach publicznych – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej w roku 2021.
 3. Klasyfikacja budżetowa i jej podstawy prawne oraz struktura.
 4. Zastosowanie klasyfikacji budżetowej w planowaniu i wykonywaniu budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz planów finansowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 w załączniku nr 11 dla agencji wykonawczych, w załączniku nr 12 dla instytucji gospodarki budżetowej, w załączniku nr 13 dla państwowych funduszy celowych, w załączniku nr 14 dla państwowych osób prawnych.
 5. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2021/22 i jej poważne zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382) – cel, charakterystyka oraz terminy wejścia w życie lipcowych zmian w klasyfikacji budżetowej, czym jest System Monitorowania Usług Publicznych i kogo on dotyczy, rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe, specyfika zasad rozliczania dotacji w rozdziale, nowe zasady rozliczania wynagrodzeń nauczycieli, nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałe zmiany.
 6. Klasyfikacja budżetowa i jej rola w systemie statystyki publicznej – standardy ESA 2010 i zmiany w zakresie nakładów na środki trwałe pomiędzy ESA 2010, a już nie obowiązującymi standardami ESA 95.
 7. Ustawa o finansach publicznych i podział dochodów i wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz związek wydatków majątkowych z nakładami na środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie – ustawa o rachunkowości i definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie oraz zasady ich wyceny.
 8. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.
 9. Klasyfikowanie planu i jego wykonania w układzie kasowym i w układzie memoriałowym w państwowych agencjach wykonawczych, w instytucjach gospodarki budżetowej, u dysponentów państwowych funduszy celowych, w państwowych osobach prawnych i w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych – studium przypadku oraz związek z drukiem PF-OSPR „Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi” i drukiem PFC „Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi” i innymi drukami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.
 10. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2021 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
 11. Zakres zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i mechanizmu podzielonej płatności MPP.
 12. Zakres zastosowania paragrafu 421, 424, 425 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 613 i 614, 611 i 612 do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013 – wyjaśnienie dlaczego ESA 2010 zalicza wydatki z paragrafu 425 (421, 424) do nakładów na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości.
 13. Problem szczególny paragrafu 472 Amortyzacja i jego wpływ na rzetelność danych sprawozdawczych w zakresie środków trwałych w jednostkach ustalających plany w układzie kasowym i memoriałowym.
 14. Wzory i schematy księgowań oraz zastosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej w praktyce w roku 2021 oraz w projektach budżetów na rok 2022 – strona przychodowo – dochodowa i strona kosztowo – wydatkowa.
 15. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” w zakresie budżetu państwa – zakres danych i zasady sporządzania sprawozdania Rb-35 i Rb-40 dla agencji wykonawczej, Rb-40 dla instytucji gospodarki budżetowej, Rb-33 i Rb-40 dla dysponentów państwowych funduszy celowych oraz problem braku sprawozdania dla państwowych osób prawnych.
 16. Specyfika sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość finansowa agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w tym ZUS i KRUS.
 17. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finanse publiczne i zastosowanie klasyfikacji budżetowej w planowaniu i wykonywaniu budżetu agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej, dysponenta Państwowego Funduszu Celowego, państwowej osoby prawnej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń