logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2021 w czasach pandemii

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników jednostek sektora finansów publicznych do inwentaryzacji za rok 2021 w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady przeprowadzania bezpiecznej inwentaryzacji i zasady dobrej praktyki wynikające z stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów oraz z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, a w zakresie inwentaryzacji rozrachunków wynikające z uchwały nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

Na szkoleniu omówione zostaną także uroszczone metody inwentaryzacji oraz ich zastosowanie w praktyce w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Bezpieczne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji umożliwi prezentację informacji o stanie mienia państwowego lub mienia komunalnego wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku oraz realizację obowiązków wynikających z przepisów Tarczy antykryzysowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, centrów usług wspólnych, jednostek obsługiwanych i nie obsługiwanych przez SCUW, wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ministerstw, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej i niezespolonej, sądów i prokuratury, KAS, ZUS, KRUS i wszystkich państwowych jednostek budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych – wymogi ustawowe inwentaryzacji i weryfikacja rozwiązań przyjętych w jednostce.
 2. Dyscyplina finansów publicznych, terminy i formy inwentaryzacji oraz przykładowa dokumentacja inwentaryzacyjna.
 3. Stan zagrożenia epidemicznego, tarcza antykryzysowa, praca zdalna, nakazy i zakazy – podstawowe reguły bezpiecznej inwentaryzacji oraz dopuszczalne odstępstwa od inwentaryzacji metodą spisu z natury i potwierdzenia sald w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji – analiza potencjalnych zagrożeń związanych z COVID i przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej pod względem bezpieczeństwa osób przeprowadzających inwentaryzację, zarządzenie zdalnej inwentaryzacji i przejście na metodę weryfikacji.
 5. Ustawa o rachunkowości a metoda weryfikacji – zakres zastosowania metody weryfikacji do inwentaryzacji aktywów i pasywów na 31.12.2021.
 6. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów i jego zastosowanie w praktyce i jego zastosowanie w SCUW.
 7. Cel i zakres Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” – specyfika inwentaryzacji środków trwałych w SCUW i w jednostkach obsługiwanych.
 8. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami – inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami.
 9. Rozliczenie inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzanej pozostałymi metodami – wycena spisu, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnienie i rozliczenie różnic, archiwizacja dokumentów.
 10. Kontrola i weryfikacja przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji oraz metodami uproszczonymi i nietypowymi w dobie COVID w SCUW i w jednostkach obsługiwanych – kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych.
 11. Analiza typowych nieprawidłowości popełnianych przez pracowników przeprowadzających inwentaryzację metodami zdalnymi i metodą weryfikacji oraz kompleksowe rozliczenie inwentaryzacji – rola służb finansowo-księgowych w rozliczeniu wyników inwentaryzacji.
 12. Odpowiedzi na pytania i problemy praktyczne.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2021 w czasach pandemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń