logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Księgowość i sprawozdawczość zadań zleconych w roku 2021 – typowe nieprawidłowości w rozliczaniu zadań zleconych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej zadań zleconych i związanych z nimi dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminy, powiaty, województwa w świetle przepisów art. 255 ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeń wykonawczych, a szczególnie planu kont oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów związanych z wykazywaniem należności i zobowiązań z zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu budżetowym oraz sprawozdaniu w zakresie operacji finansowych.

Na szkoleniu omówione zostaną typowe nieprawidłowości w zakresie zaliczenia dotacji do przychodów urzędu i rozliczenia kosztów obsługi na konto 840, ewidencji świadczeń przyznanych na koncie 640 w zakresie ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego i programu 500plus oraz rozliczania zadań zleconych opodatkowanych podatkiem VAT dot. m.in. sprawozdania RB-27ZZ w którym udział BP pomniejszany jest o podatek VAT i sprawozdania RB-ZN, w którym należy prezentować należności bez ich pomniejszenia o podatek VAT

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane dla wszystkich skarbników, głównych księgowych i księgowych Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Urzędów Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zarządów Nieruchomości, SCUW oraz Urzędów Wojewódzkich zlecających i rozliczających JST z zadań zleconych.

Program nauczania:

 1. 1. Zasady ustalania w jednostkach samorządu terytorialnego planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu państwa w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021– plan kont dla organu finansowego a plan kont dla jednostki budżetowej realizującej zadanie zlecone.
 3. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek w świetle nowego rozporządzenia Ministra Finansów – likwidacja księgowania zadań zleconych poprzez należności jako zobowiązania oraz typowe nieprawidłowości związane z tym księgowaniem.
 4. Fundusz alimentacyjny, użytkowanie, najem, dzierżawa, nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wydawanie dowodów osobistych jako zadania zlecone – zasady planowania, ewidencji i rozliczania zadań zleconych oraz problemy związane z zastosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 5. Ewidencja należności realizowanych na rzecz Budżetu Państwa (BP) jako zobowiązań jednostki realizującej zadanie w jednostce realizującej zadanie ich wpływ na błędną wycenę zobowiązań wobec BP – stanowisko Ministerstwa Finansów dot. zadań zleconych na przykładzie ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego i jego analiza.
 6. Typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych zaistniałe wskutek błędnych interpretacji niektórych RIO.
 7. Ewidencja należności realizowanych na rzecz BP w jednostce realizującej zadanie, a zobowiązań wobec BP w organie finansowym (konto 224) i ich wpływ na prawidłową wycenę zobowiązań wobec BP – ewidencja udziałów JST w dochodach Skarbu Państwa.
 8. Problem szczególny dot. rozliczania udziału BP w zadaniach zleconych opodatkowanych podatkiem VAT – czy udział BP liczy się od kwot netto czy brutto?
 9. Kwoty główne i odsetki od nieterminowych wpłat i ich ewidencja oraz odpisy aktualizujące należności – wyjaśnienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy oraz przypadków kiedy może dojść do naruszenia zasady ostrożności z ustawy o rachunkowości w efekcie błędnego księgowania zadań zleconych metodą należności jako zobowiązań.
 10. Ewidencja księgowa dotacji na finansowanie zadania zleconego i jej zaliczenie do przychodów urzędu zgodnie z paragrafem 9 RMRiF ws. rachunkowości i planów kont – kiedy konto 720 lub 760 a kiedy 840, związek rozliczenia kosztów obsługi na zakup amortyzowanych środków trwałych z kontem 840.
 11. Ewidencja księgowa świadczeń przyznanych – kiedy konto 409 (410) a kiedy konto 640, jakie zobowiązania ujmuje się na koncie 640 i jaki mają one związek z zaangażowaniem.
 12. Sprawozdawczość budżetowa w roku 2021: RB-27ZZ i RB-27S jednostki bezpośrednio realizującej zadanie, a sprawozdanie zbiorcze sporządzane przez JST w świetle rozporządzenia dot. sprawozdawczości budżetowej – problem związany z odmiennym sumowaniem sprawozdań łącznych z zadań zleconych w systemie BeSTI@ i problem ujęcia należności bez podatku VAT.
 13. Nowa sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w roku 2021 – zasady sporządzania nowego sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN – instrukcja i przykłady praktyczne oraz zakaz pomniejszania należności o podatek VAT.
 14. Zadania zlecone a wynik finansowy i wynik wykonania budżetu – odmienność zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu w praktyce jednostek realizujących zadania zlecone.
 15. Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w bilansie jednostki wykonującej zadanie, a typowe błędy z lat minionych.
 16. Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu, a typowe błędy z lat minionych.
 17. Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w informacji dodatkowej, a typowe błędy z lat minionych.
 18. Prawidłowe wykazanie rozrachunków z budżetem państwa i gminą dłużnika w bilansie wykonania budżetu JST, a typowe błędy z lat minionych.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Księgowość i sprawozdawczość zadań zleconych w roku 2021 – typowe nieprawidłowości w rozliczaniu zadań zleconych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń