logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Należności budżetowe i weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ustalania, księgowania i rozliczania należności budżetowych, w tym należności publicznoprawnych niepodatkowych i należności cywilnoprawnych oraz należności z podatkiem VAT, ich wyceny na dzień powstania i na dzień bilansowy, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania oraz zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości budżetowej typu RB w roku 2021 i w sprawozdaniu finansowym z informacją dodatkową za rok 2021

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi, samorządowych zakładów budżetowych, szczególnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, powiatów, województw i ich urzędów, a także dla jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, KAS, RIO, NIK, służb mundurowych organizacyjnych i innych.

Program nauczania:

 1. Zadania publiczne i zasady systemowe ustalania należności stanowiących dochody budżetowe – ustawa o finansach publicznych, inne ustawy określające cenę a problem wynikający z interpretacji przepisów VAT w zakresie zasad poboru należności budżetowych.
 2. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym – niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym – zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych.
 4. Problem organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym stanowiącej dochody jednostki samorządu terytorialnego – typowe błędy interpretacji wydawanych przez KAS ws. VAT od opłat za duplikaty świadectw, wyżywienie, pobyt dziecka w przedszkolu uchylonych interpretacją ogólna MF z 10 czerwca 2020 roku
 5. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – należności budżetowe o charakterze cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 6. Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny niepodatkowy i mających charakter cywilnoprawny – porządkowanie zaległości.
 7. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
 8. Problem szczególny – zasady dochodzenia kwoty równowartości 40, 70, 100 euro jaka przysługuje bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 9. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy w roku 2021 w świetle przepisów ustawy o rachunkowości.
 10. Problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej – kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat w z której wynika, iż należności budżetowe należy wykazywać w kwotach netto, należności budżetowe a mechanizm podzielonej płatności „split payment”.
 11. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowej – zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych, wzory księgowań odpisów aktualizujących należności, zakres zastosowania konta 290.
 12. Zakres zastosowania stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami do należności budżetowych – kompensaty należności i zobowiązań.
 13. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – wzory księgowań należności głównej, w tym należności z VAT z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, należne odsetki, inne należności uboczne, umorzenie w całości albo w części, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaniechanie poboru, przeniesienia i przejęcie własności, przedawnienia, kompensaty, itp..
 14. Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi – problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych i wyjaśnienie nieprawidłowości.
 15. Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych – problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami, kompensata ustawowa a kompensata umowna.
 16. Zasady prezentacji należności budżetowych i odpisów aktualizujących należności w sprawozdaniach typu ”RB” w roku 2021 i w sprawozdaniu finansowym z informacją dodatkową za rok 2021.
 17. Przykłady praktyczne i odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Należności budżetowe i weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.10.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń