logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Księgowość budżetowa szkół, przedszkoli i placówek z uwzględnieniem specyfikacji rozliczeń Vat

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest uporządkowanie i ujednolicenie księgowań najważniejszych operacji gospodarczych w szkołach, przedszkolach i placówkach w świetle zasad rachunkowości budżetowej oraz przepisów planu kont na rok 2021.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wspólnej obsługi finansowo-księgowej oświaty oraz zasady gospodarowania rachunkiem dochodów własnych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oświaty z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń VAT.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, warsztatów szkolnych i placówek, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW.

Program nauczania:

 1. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za całość gospodarki finansowej, a prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej oświaty.
 2. Zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w samorządowych centrach usług wspólnych – odpowiedzialność kierownictwa jednostek a odpowiedzialność kierownika SCUW.
 3. Główne założenia ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych – należności publicznoprawne niepodatkowe w oświacie a podatek VAT w oświacie.
 4. VAT a wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych – interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020.
 5. Zasady funkcjonowania od 1.01.2011 nowego rachunku dochodów własnych w oświacie – obowiązki organów stanowiących w zakresie ustalenia zasad gospodarki finansowej RDWO.
 6. Zasady rachunkowości dla szkół, przedszkoli i placówek – wykaz kont standardowych planu kont dla szkół, przedszkoli i placówek na rok 2021.
 7. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, inwestycji i środków trwałych w budowie oraz odpisów umorzeniowych – m.in. Zdalna Szkoła i zakupy środków dydaktycznych ujmowanych na 013.
 8. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków pieniężnych, sum depozytowych i na zlecenie, zaliczek, dochodów własnych, funduszy specjalnego przeznaczenia, środków budżetowych, środków unijnych nie zaliczanych i zaliczanych do środków europejskich oraz środków pieniężnych w drodze.
 9. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków z budżetem z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków, rozrachunków i rozliczeń dotacji budżetowych oraz zleceń płatności, rozrachunków z budżetem państwa, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, pozostałych rozrachunków oraz odpisów aktualizujących należności.
 10. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań materiałów, towarów i produktów.
 11. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia, rozliczeń międzyokresowych kosztów, kosztów finansowych, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
 12. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań przychodów, w tym odsetek oraz przychodów przyszłych okresów.
 13. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań funduszu jednostki oraz wyniku finansowego.
 14. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań na kontach pozabilansowych – plan wydatków i zaangażowanie.
 15. Jednostkowe sprawozdanie finansowe i budżetowe typu „RB” szkoły, przedszkola, placówki 2021.
 16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Księgowość budżetowa szkół, przedszkoli i placówek z uwzględnieniem specyfikacji rozliczeń Vat (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń