logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Vat a wykonywanie budżetu na kontach księgowych budżetu, urzędu, jednostek – jak prawidłowo księgować Vat z budżecie

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad wykonywania budżetu z podatkiem VAT oraz zasad prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych oraz rachunkach dochodów własnych oświaty objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, z uwzględnieniem „białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi na koncie VAT.

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące od 1 lipca 2021 roku zmiany w zakresie JPK_VAT wynikające z rozporządzenia MFFiPR z 29 czerwca 2021 roku, w tym m.in. zmiany dotyczące likwidacji oznaczenia MPP, wyłączenie oznaczenia TP w zakresie powiązania ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządu terytorialnego. Omówione zostaną również inne zmiany, w tym obowiązujące od 1 października zmiany ustawy Prawo bankowe dające nowe możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT w innych bankach, umożliwiające pełne zastosowanie zasad budżetowych i przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie metody „brutto” wiążącej jednostkę z budżetem.

Dodatkowo omówione zostaną nowe problemy praktyczne ewidencji VAT, gdyż około 90 procent polskich samorządów nie budżetuje podatku VAT zaniżając swe dane budżetowe naruszając dyscyplinę finansów publicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oświaty z RDWO objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa – zasady prowadzenia gospodarki budżetowej oraz zasady rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 oraz ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej (typu RB) i w sprawozdawczości finansowej – omówienie instrukcji do sprawozdań i pełnych sprzeczności wyjaśnień MF i KRRIO, identyfikacja podmiotu rachunkowości w systemie REGON, na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym, zasady posługiwania się numerem NIP i identyfikacja podatnika za pomocą mikrorachunku podatkowego (IRP).
 3. Specyfika księgowości jednostek wykonujących uchwałę budżetową gminy, powiatu, województwa a specyfika księgowości jednostek wykonujących ustawę budżetową państwa – konta księgowe organu budżetowego (załącznik 1, załącznik 2), konta księgowe organu podatkowego (zarządzenie MF), konta księgowe jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty) (załącznik 3), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych (załącznik 3) i ich wzajemne powiązania oraz szczególna rola konta 300 „Rozliczenie zakupu” i ksiąg urzędu dla celów rozliczania podatku VAT, ustalenia i rozliczenia zobowiązania podatkowego oraz zaplanowanie wydatku w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.
 4. Wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT dla państwowych jednostek budżetowych: (załącznik 3) / organ podatkowy (zarządzenie MF) / organ budżetowy (załacznik1) oraz specyficzne zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych i VAT naliczony podlegający odliczeniu wynikające z pisma MF: BP1-4071/93c/2007/1189 z 9.08.2007 – szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.
 5. Wzory i schematy prawidłowych księgowań oraz przepływów finansowych podatku VAT dla urzędu i samorządowych jednostek budżetowych, dla rachunków dochodów własnych oświaty, dla samorządowych zakładów budżetowych: (załącznik 3) / urząd (załącznik 3 paragraf 9) / organ budżetowy (załącznik 2) oraz prawidłowe zastosowanie paragraf 453 VAT w świetle art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych.
 6. Zadania i przykłady z praktyki oraz jej krytyka wyrażona w raporcie NIK nr ewid. 17/2020/P/109/LWR „Centralizacja podatku vat w jednostkach samorządu terytorialnego” – wyjaśnienie na przykładzie liczbowym na czym polegają nieprawidłowości występujące w 90 procentach jednostek i jakie są ich skutki księgowo-budżetowe – specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa zastosowanie paragrafu 453 VAT do faktur zakupowych, refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu, rozliczanie VAT jednostek z urzędem metodą z konta dochodów.
 7. Skutki księgowo-budżetowe ujęcia VAT – stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie kwalifikowalności VAT od inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 28 maja 2021 roku, odmienne stanowisko KRRIO, a zasady prawidłowej ewidencji samorządowych inwestycji z podatkiem VAT.
 8. Zmiany ustawy Prawo bankowe i związane z tym zmiany zasad funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności – nowe możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT do MPP dla gmin, powiatów, województw oraz odmienne funkcjonowanie MPP w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 9. Zmiany od 1 lipca 2021 w JPK_VAT dla państwowych jednostek budżetowych oraz dla samorządowych jednostek i zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz 1179).
 10. Dane identyfikujące podatnika w nowej elektronicznej ewidencji VAT – problemy z nazwami miast na prawach powiatu, np.: nieprawidłowa nazwa: Gmina Wrocław, prawidłowa nazwa: Wrocław-miasto na prawach powiatu.
 11. Zmiany w zakresie kodów GTU, zmiany w zakresie oznaczeń literowych TP i likwidacja oznaczenia „MPP”, zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”, wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca), wprowadzenie od nowego roku obowiązku wskazywania w ewidencji terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku ulgi na złe długi wymagająca zmiany w systemie F-K, możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł.
 12. „Biała lista” VAT w roku 2021 i jej zmiany – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, potencjalne konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu i zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.
 13. Przegląd rozwiązań i instrukcji w zakresie VAT i konieczność dostosowanie zarządzeń i polityk rachunkowości do obowiązujący zasad budżetowych.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Vat a wykonywanie budżetu na kontach księgowych budżetu, urzędu, jednostek – jak prawidłowo księgować Vat z budżecie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.10.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń