logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady sprawozdawczości budżetowej – „RB-tka” za trzeci kwartał 2021 roku

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2021 zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zasad budżetowych wpływających na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu RB, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w sprawozdawczości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2021 – podział ksiąg na księgi organu budżetowego i podatkowego oraz na księgi jednostki wykonującej budżet, sposób zbierania danych budżetowych i ich obieg.
 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla celów rachunkowości budżetowej, dla celów sprawozdania finansowego, dla celów sprawozdania budżetowego RB-27/27S, Rb28/28S a dla celów sprawozdań Rb-Z i Rb-N oraz Rb-ZN.
 3. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych obowiązujących w roku 2021, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową – wykaz terminów sprawozdawczych obowiązujących w roku 2021.
 5. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa a podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto, wydatków budżetowych w kwotach brutto lub bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
 6. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy i na koniec miesiąca/kwartału.
 7. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań – zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 8. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS.
 9. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy.
 10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: Rb-28UE, Rb-28UE WPR.
 11. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40.
 12. Układ przedmiotowy i układ podmiotowy sprawozdań Rb-Z i RB-N – zobowiązania według tytułów dłużnych w Rb-Z i dane dodatkowe, należności oraz wybrane aktywa finansowe w Rb-N, należności wymagalnie i niewymagalne oraz dodatkowe dane w części B.
 13. Zadania zlecone w kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych w Rb-ZN, dane części A i B sprawozdania.
 14. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych.
 15. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady sprawozdawczości budżetowej – „RB-tka” za trzeci kwartał 2021 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń