logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Przedstawienie różnych sposobów regulowania stanów prawnych nieruchomości w zależności od wielu aspektów, w tym od rodzaju nieruchomości czy sposobu użytkowania. Niewątpliwym atutem zajęć jest zebranie i przedstawienie postępowania zmierzającego do uzyskania efektu jakim jest potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Wszystko na tle teorii, przykładów i wzorów

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, biegli sądowi, geodeci, projektanci, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w ich obrocie, notariusze, deweloperzy na rynku nieruchomości, przedstawiciele służb drogowych, przedstawiciele spółek sieciowych, energetycznych, gazociągowych, telekomunikacyjnych oraz wodnościekowych, architekci i urbaniści.

Program nauczania:

I część – zagadnienia wstępne

 1. Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie.
 2. Tytuł prawny do nieruchomości. Rodzaje tytułów prawnych.
 3. Cele wykazywania/regulowania stanu prawnego nieruchomości.
 4. Zasięg prawa własności na gruncie – granice nieruchomości.
 5. Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych i ustalanie przebiegu granic oraz rozgraniczanie nieruchomości.
 6. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości.
 7. Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 8. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami.
 9. Ujawnianie praw w księgach wieczystych. Wnioski, kompletowanie dokumentów.

II część – różne sposoby regulowania stanu prawnego nieruchomości

 1. Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości.
 2. Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku.
 3. Dziedziczenia nieruchomości.
 4. Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności.
 5. Znoszenie współwłasności.
 6. Podziały nieruchomości.
 7. Obrót nieruchomościami.
 8. Wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, administracyjne ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości.
 9. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych.
 10. Użytkowanie wieczyste i jego przekształcenia w prawo własności nieruchomości.
 11. Nabywanie nieruchomości na podstawie Ustawy o KRS
 12. Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości.
 13. Inne sposoby regulowania.

III część – technikalia i podsumowanie

 1. Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku. Czytanie dokumentów i aktów administracyjnych, sądowych, mapy do celów prawnych, źródła danych.
 2. Wzory wniosków, pism,procedur.
 3. Podsumowanie i wnioski.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń