logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wycinka zieleni w 2021r. -omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo, zmiana dotycząca konserwatora zabytków

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone). Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd). Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków. Omówienie nowych zasad ochrony zieleni. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera. Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).

Szkolenie jest skierowane:

Przede wszystkim do: pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS), osób sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
 2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 3. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków (..) dot. problematyki usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków
 4. rozporządzenie dot. pomników przyrody
 5. Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 6. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  1. wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  2. starosta,
  3. marszałek województwa
  4. wojewódzki konserwator zabytków
  5. Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
  6. uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
 7. drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
  1. Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
  2. Krzewy w skupiskach do 25 m2
  3. Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
  4. Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
  5. Usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
  6. Problematyka złomów i wywrotów
 8. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową itd
 9. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony
 10. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
 11. Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
 12. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 13. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 14. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  1. Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  2. opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  3. opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  4. ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8
 15. Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
 16. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 17. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 18. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 19. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie – przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 20. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  1. Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
  2. Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  3. Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  4. Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  5. Wysokość kary- zasada
  6. wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
  7. Rozkładanie kary na raty
  8. Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
  9. nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
 21. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
 22. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Osoba prowadząca szkolenie:

Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa). Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wycinka zieleni w 2021r. -omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo, zmiana dotycząca konserwatora zabytków (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń