logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, podlegających zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza/prezydenta). Zasady opracowania i wdrożenia procedury kontroli

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad i prawidłowego prowadzenia kontroli innych obiektów wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy. Zapoznanie się z kompleksowym procesem kontroli obiektów wpisanych do ewidencji. Zachęcenie do wypracowania własnych rozwiązań (metody i narzędzia) do skutecznej realizacji zadań wynikających z prowadzenia ewidencji innych obiektów, jako zadania własnego gminy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencje innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

Program nauczania:

Moduł I. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w świetle obowiązujących przepisów prawa – przegląd podstawowych informacji

 1. Definicje głównych pojęć związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów.
 2. Prowadzenie ewidencji innych obiektów w praktyce – obsługa podmiotów.
 3. Dokumentacja ewidencyjna i jej archiwizacja.
 4. Korzyści wynikające ze zgłoszenia innego obiektu oraz uzyskania wpisu do ewidencji – dla podmiotu i lokalnego samorządu.
 5. Podsumowanie, rekomendacje

Moduł II. Kontrola innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, zgłoszonych do ewidencji wójta, burmistrza, prezydenta

 1. Pojęcie kontroli i jej rodzaje oraz zasady prowadzenia czynności kontrolnych

w odniesieniu do innych obiektów – podstawy prawne.

 1. Kompleksowe opracowanie procesu kontroli innych obiektów z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych etapów czynności kontrolnych.
 2. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności gospodarczej

w zakresie prowadzenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

 1. Ogólny schemat procedury kontroli innych obiektów wpisanych do ewidencji.
 2. Regulamin kontroli innych obiektów.
 3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli obiektu wpisanego do ewidencji.
 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli innych obiektów.
 5. Upoważnienie do podpisywania dokumentów w zakresie kontroli w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta.
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z prowadzenia czynności kontrolnych.
 7. Protokół kontroli obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.
 8. Efekty i skutki przeprowadzonej kontroli.
 9. Podsumowanie, rekomendacje

Osoba prowadząca kurs:

wieloletni pracownik Referatu ds. Turystyki, inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta, specjalista w zakresie ewidencji innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, podlegających zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza/prezydenta). Zasady opracowania i wdrożenia procedury kontroli (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń