logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady rachunkowości budżetowej i finansów publicznych obowiązujące w 2021 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w finansach publicznych i w rachunkowości budżetowej, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej obowiązujących w roku 2021. Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w roku 2021.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane wszystkich zainteresowanych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, w tym dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Program nauczania:

 1. Istota i cel rachunkowości – rachunkowość przedsiębiorstw, a specyfika rachunkowości budżetowej.
 2. Konwencje pomiarowe obowiązujące w rachunkowości budżetowej w Polsce.
 3. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:
  • Zasada rzetelnego i jasnego obrazu.
  • Zasada wyższości treści nad formą.
  • Zasada memoriału.
  • Zasada współmierności.
  • Zasada indywidualnej wyceny.
  • Zasada istotności.
  • Zasada ciągłości.
  • Zasada kontynuacji działalności.
  • Zasada ostrożnej wyceny.
  • Zasada kasowa.
 4. Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie – mienie państwowe a mienie komunalne w bilansie.
 5. Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu.
 6. Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości budżetowej – konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK.
 7. Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych – jednostki budżetowe a jednostki pozabudżetowe (RDWO, SZB, AW, IGB, POP i inne).
 8. Zasady budżetowe – zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada :kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 9. Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowej i pozabudżetowej.
 10. Klasyfikacja części budżetowych oraz klasyfikacja budżetowa i ich zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki budżetowej i pozabudżetowej.
 11. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu – zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach pozabudżetowych stosujących pełną ustawę o rachunkowości.
 12. Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) – zasady funkcjonowania kont dla budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Charakterystyka planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem rachunków dochodów własnych oświaty i dysponentów państwowych funduszy celowych.
 14. Charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) i zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej – powiązanie ksiąg organu podatkowego gminy i miasta z księgami urzędu oraz specyfika rozwiązań dla KAS w IAS.
 15. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2021.
 16. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
 17. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe z budżetem.
 18. Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu UE w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
 19. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
 20. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
 21. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych – darowizny, zakupy, zużycie materiałów.
 22. Ewidencja księgowa aktywów trwałych – klasyfikacja środków trwałych, darowizny, nabycie, wytworzenie, remont, modernizacja i ulepszenie, likwidacja, zasady dokonywania odpisów umorzeniowych, zwiększenie do 10 tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych.
 23. Problem szczególny – zasady ewidencji podatku VAT, w tym w ramach centralizacji rozliczeń w VAT oraz w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy VAT, a także nowej elektronicznej ewidencji VAT.
 24. Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
 25. Wynik finansowy a wynik wykonania budżetu i ich wzajemne powiązanie.
 26. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa a sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 27. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość zadaniowa i ich specyfika.
 28. Sprawozdawczość finansowa – zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w tym zasady sporządzania nowej informacji dodatkowej.
 29. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową – analiza zgodności danych i przykłady nieprawidłowości.
 30. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Tomasz Wojtania doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady rachunkowości budżetowej i finansów publicznych obowiązujące w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń