logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dyrektor szkoły/ przedszkola w roli pracodawcy. Realizacja zadań z zakresu prawa pracy w związku rokiem szkolnym 2021/2022.Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność i skuteczność działań kadrowych dyrektora gminnej jednostki oświatowej

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresujemy do:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, sekretarzy oraz innych pracowników tych jednostek odpowiedzialnych za kadry w placówce oświatowej. Zalecane jest uczestnictwo osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji dot. nawiązania, rozwiązywania, zmiany warunków dot. stosunku pracy. Ponadto sugerowany jest udział pracowników organu prowadzącego, nadzorujących pracę w/w placówek.

Cele ogólne:

Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu konkretne przypadki oraz o akty prawne i orzecznictwo sądów, dowie się m.in.: jak skutecznie podjąć działania kadrowe wobec pracowników szkoły (nauczycieli/prac. samorządowych), jak należy rozumieć uwarunkowania organizacyjne w szkole? Jak zatrudniamy w szkole/w przedszkolu nauczycieli, jak zatrudniamy pracowników samorządowych ( tzw. administrację i obsługę). Kiedy nauczyciela można przenieść służbowo? Co oznaczają pojęcia uzupełniania i dopełniania etatu? Jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem a jak z pracownikiem samorządowym i jakie mogę być roszczenia z tym związane? Jak kształtować zatrudnienie w kontekście arkusza organizacyjnego i planu finansowego szkoły/przedszkola.

Kiedy rozwiązując umowę o pracę należy stosować przepisy Kodeksu Pracy, a kiedy Karty Nauczyciela? Czym różni się status pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych od stanowisk pomocniczych i obsługi?

Podczas szkolenia zostanie omówiony zakres kompetencji, upoważnień i odpowiedzialności dyrektora za podejmowanie lub zaniechanie działań w zakresie polityki kadrowej.

Omówione zostaną również zasady współdziałania z organem prowadzącym i organem nadzoru ( w niektórych przypadkach) oraz z organizacjami związków zawodowych.

Program nauczania:

 1. Prawo pracy a polityka kadrowa. Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły/ dyrektora przedszkola.
 2. Status pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorządy lokalne:
  1. nauczyciele;
  2. pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.
 3. Stosowanie przepisów ustaw: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy Kodeks pracy w jednostce oświatowej.
 4. Definicja pracodawcy: szkoła, przedszkole, zespół szkół.
 5. Pracodawcy będący placówką oświatową feryjną oraz pracodawca będący placówką oświatową nieferyjną- konsekwencje działań kadrowych.
 6. Status nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zespole szkolno-przedszkolnym.
 7. Status dyrektora samorządowej szkoły/ samorządowego przedszkola – czyli kto jest pracodawcą dla takiego dyrektora?
 8. Arkusz organizacji szkoły/przedszkola na rok 2021/22 a zatrudnianie pracowników.
 9. Korelacja planów finansowych szkół i przedszkoli a racjonalna polityka zatrudnienia w jednostce- czyli skuteczność i efektywność działań i decyzji dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy:
  1. nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania;
  2. nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem stażystą;
  3. nawiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;
  4. nawiązanie wiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony;
  5. nawiązanie wiązanie umowy o pracę zawartej na zastępstwo nauczyciela;
  6. nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym;
  7. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela;
  8. godziny ponadwymiarowe i ich znaczenie.
  9. uzupełnianie etatu
  10. przeniesienie nauczyciela, przeniesienie pracownika samorządowego.
 10. Arkusz organizacyjny stan prawny i stan faktyczny.
 11. Współdziałanie z organem prowadzącym i organizacjami związków zawodowych.
 12. Pragmatyka podejmowanych działań kadrowych:
  1. terminy działań kadrowych;
  2. kryteria wyboru pracowników/nauczycieli, wobec których podjęto działania kadrowe;
 13. Nawiązywanie stosunku pracy w szkole/ w przedszkolu z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym.
 14. Dane kadrowe o zatrudnionych nauczycielach w Systemie Informacji Oświatowej – prezentacja praktyczna w czasie rzeczywistym poprzez zalogowanie się do SIO przykładowej szkoły.
 15. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dyrektor szkoły/ przedszkola w roli pracodawcy. Realizacja zadań z zakresu prawa pracy w związku rokiem szkolnym 2021/2022.Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność i skuteczność działań kadrowych dyrektora gminnej jednostki oświatowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń