logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych -najważniejsze dokumenty obowiązujące w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przykłady procedur, regulaminów, pism, wzorów dokumentów wewnętrznych

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu omówiona zostanie dokumentacja, która obowiązuje w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. Uczestnicy otrzymają obowiązujące wzory dokumentów. Omówione zostaną wymagania lokalowe i sanitarne względem żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna. Przedstawiona zostanie kwestia dotycząca nadzoru nadzór nad instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy żłobków, klubów dziecięcych, opiekunowie dzienni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego nadzorujący i kontrolujący opiekę nad dziećmi do lat 3 w gminach, powiatach, województwach; pracownicy wydziałów oświaty, CUW-ów.

Program szkolenia:

 1. Formy organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; funkcje opieki: żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun- limit wiekowy dzieci- podstawy prawne zasad tworzenia- przykłady wymaganych dokumentów.
 2. Tworzenie żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów w strukturze samorządowej opieki nad dziećmi wieku do lat trzech – podstawowe dokumenty: uchwała danej jst, zaświadczenie o wpisie o rejestru, rejestr placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w jst za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Organ prowadzący rejestr; treść rejestru; dostęp do danych w rejestrze. Wymóg wpisu do rejestru działalności regulowanej- wzór wniosku i zaświadczenia wpisu do rejestru.
 4. Wymagania lokalowe i sanitarne względem żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna – przykłady dokumentów, okresowa kontrola stanu i warunków placówek.
 5. Zespoły żłobków lub klubów dziecięcych- dokumentacja, obsługa jednostkowa, wspólna obsługa administracyjna i finansowa- kompetencja stanowiąca tworzenia wspólnych jednostek obsługi-przykład dokumentacji.
 6. Zasady regulacji w samorządzie lokalnym dot. prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowej publicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, obsługa finansowa prowadzona przez uprawnione podmioty – dot. placówek niepublicznych.
 7. Nadzór nad instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w kompetencjach stanowiących organu prowadzącego- czynności nadzorcze i osoby upoważnione do ich dokonywania.
 8. Statut żłobka lub klubu dziecięcego- struktura, przykładowy dokument- zakres danych i informacji zawartych w statucie-regulacja zasad funkcjonowania.
 9. Regulamin organizacyjny, wewnętrzne procedury regulujące funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zadania żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna: prawa i obowiązki rodziców, regulacja dot. żywienia, przyprowadzania i odbioru dzieci, indywidualnych wskazań wynikających z rozwoju i wieku dziecka itp.
 10. Obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach- zasady, możliwości- przykłady.
 11. Dokumentacja wewnętrzna regulująca pracę w czasie funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna w reżimie sanitarnym- przykłady instrukcji do wydanych wytycznych resorowych
 12. Rada rodziców w żłobku/ klubie dziecięcym: struktura, regulamin- kompetencje: opiniotwórcza, wgląd do wewnętrznej dokumentacji i oglądu pomieszczeń żłobka, możliwość gromadzenia funduszy.
 13. Dyrektor żłobka, – kwalifikacje, zadania, odpowiedzialność; zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wynikający z zajmowania stanowiska dyrektora żłobka- przykłady, wzory zapisów.
 14. Zadania i czynności dyrektora żłobka jako pracodawcy: wymagana dokumentacja pracownicza, przyjmowanie, przeniesienie pracowników, system oceny pracowniczej- kary i nagrody, obowiązek ewidencji czasu pracy –przykładowe wzory, dokumenty.
 15. Dyrektor- jako osoba kreująca współpracę i współdziałanie z: organem prowadzącym, innymi jednostkami organizacyjnymi, rodzicami i radą rodziców- środowiskiem- przykłady działań.
 16. Obowiązki dyrektora żłobka prywatnego – powstałego z ramienia założyciela placówki; przykładowe zapisy statutu tworzonego w żłobku, rodzaje działań- współdziałanie z rodzicami, organem prowadzącym, środowiskiem.
 17. Dokumentacja organizacyjna żłobka/klubu dziecięcego : roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej w żłobku; miesięczne plany pracy opiekuńczo- wychowawczej w żłobku.
 18. Pracownicy żłobka/klubu dziecięcego. liczebność personelu w żłobkach i klubach dziecięcych; liczba dzieci pod opieką dziennego opiekuna; wolontariusze; pozakwalifikacyjne wymogi dla osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi: obowiązek niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym: kwalifikacje, uprawnienia, badania sanitarno-epidemiologiczne, obowiązek odbywania szkoleń z udzielania dziecku pierwszej pomocy
 19. Przykładowa dokumentacja kancelaryjna w żłobku: księga kontroli zewnętrznych i plan nadzoru pedagogicznego, rejestr wypadków, dokumenty związane z ochroną danych osobowych, dokumentacja związana z finansami, plany pracy, dzienniki zajęć i programy, dokumenty dotyczące przestrzegania zasad bhp, procedur systemu HACCP itp – przykłady.
 20. Dyskusja moderowana.

Osoba prowadząca szkolenie:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych -najważniejsze dokumenty obowiązujące w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przykłady procedur, regulaminów, pism, wzorów dokumentów wewnętrznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 14.09.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń