logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja obiektów budowlanych w podatku od nieruchomości – budowle, budynki, instalacje oraz urządzenia budowlane - co i dlaczego?

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych w 2021 r., w tym należących do przedsiębiorców, a także podstawowe zasady dotyczące kwalifikowania obiektów budowlanych, jak i szczegółowe kwestie w tym zakresie. Ponadto przedstawione zostaną wyjaśnienia MF, aktualna linia orzecznicza i najnowsze orzeczenia w tym zakresie. W trakcie szkolenia i po jego zakończeniu będzie możliwość zadawania pytań. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione planowane zmiany w przepisach prawa, przykładowo rekompensata z tytułu utraconych dochodów z „wiatraków” czy kwestia opodatkowania (zwolnienia) lotnisk użytku publicznego.

Co dalej z opodatkowaniem paczkomatów?

Powstaje coraz więcej paczkomatów. Czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Część gmin uważa, ze paczkomaty to obiekty budowlane. Co na to podatnicy i organy odwoławcze?

Kolejną istotną kwestią jest opodatkowanie podatkiem od nieruchomości silosów.

Na to jak ważny i trudny jest to temat, wskazuje orzeczenie NSA z dnia 13 lipca 2021 r. (III FSK 1611/21) Na rozprawie Sąd postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienie prawne: “Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?”.

Wcześniej WSA w Lublinie przyznał, że sporne obiekty z uwagi na ich funkcję nie powinny być klasyfikowane jako budynki, przy czym Sąd odwołał się do art. 3 pkt 3 prawa budowlanego i załącznika do tej ustawy, z których wprost wynika, że zbiorniki przemysłowe takie jak silosy, bunkry, elewatory czy tunele należy uznać za budowle. Dodał, że taka wykładnia nie narusza tez wyroku TK z 13 grudnia 2017 r., bo TK zastrzegł w nim, że nie jest wykluczone, by określone obiekty o cechach budynku (będące budynkami) ustawodawca uznał w przepisie specjalnym za budowle. To m.in. dotyczy właśnie spornych silosów – stwierdził WSA.

NSA uznał jednak, że sprawa nie jest oczywista i zawiesił z urzędu wszystkie postępowania w sprawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a dotyczące kwalifikacji obiektów, spełniających definicję budynku uznawanych za budowle ze względu na funkcję Postępowania dotyczą złożonych skarg kasacyjnych od wyroków WSA do NSA w zakresie opodatkowania silosów, zbiorników i innych tego typu obiektów (np. węzłów betoniarskich – (sprawa zawieszona w wyroku NSA z 13 lipca 2021 r. sygn. III FSK 2116/21)

Dotychczasowe stanowisko NSA w odniesieniu do tej kwestii (np. orzeczenia z 16 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 3294/21 i z 7 kwietnia 2021 r., sygn. akt III FSK 2947/21) było niejednolite, a więc podjęcie uchwały jest niezbędne, tym bardziej, że na wokandzie NSA czeka w tej chwili na rozstrzygnięcie około 200 spraw dotyczących opodatkowania silosów. Uchwała ma być podjęta jesienią 2021 r. i miejmy nadzieję, że wyjaśni kwestię opodatkowania innych instalacji przemysłowych o cechach budynków oraz np. oczyszczalni ścieków.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Program nauczania:

 1. Jak kwalifikować obiekty budowlane; kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?
  • definicja budynku – jak rozumieć wydzielenie z przestrzeni, trwały związek z gruntem, fundamenty i dach – szczegółowe omówienie poszczególnych elementów budynku,
  • czy częściowo obudowane wiaty należy opodatkowywać od powierzchni?,
  • definicja powierzchni użytkowej budynku,
  • samowola budowlana a podatek od nieruchomości.

  Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:

  • budynek mieszkalny,
  • budynek letniskowy,
  • garaże, blaszane garaże,
  • budynki zakładów opieki zdrowotnej,
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
 2. Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowsze orzecznictwo. Uwaga! Przełom w opodatkowaniu silosów. Skargi kasacyjne w tym zakresie. Co dalej z opodatkowaniem paczkomatów?
 3. Najnowszy wyrok TK z lutego 2021 r. (SK 39/19) i powiązanie tego wyroku z wyrokiem TK z dnia 13 grudnia 2017 r. Kogo dotyczy ten ostatni wyrok i potencjalne jego wykorzystanie, w tym czy dotyczy spółek?/osób prawnych Czy grunty i budynki, będące w posiadaniu spółek, niewykorzystywane do działalności gospodarczej można opodatkować niższą stawką? Czy grunty, należące do spółek, prowadzących działalność rolniczą można opodatkować podatkiem rolnym? Czy wyrok TK uprawnia do ubiegania się o opodatkowanie nieruchomości z zastosowaniem niższych stawek (np. spółdzielnie mieszkaniowe, względy techniczne, ograniczenia prawne wyłączające możliwość wykorzystania nieruchomości w działalności)?
 4. Opodatkowanie Agencji Mienia Wojskowego.
 5. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?,
 6. Czy zbiornik może być budynkiem?,
 7. Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości:
  • znaczenie wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09);
  • części budowlane i niebudowlane budowli;
  • sieci i instalacje jako budowle;
  • opodatkowanie tablic reklamowych;
  • czy można opodatkować budowlę w budynku?,
  • opodatkowanie kontenerów.
 8. Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od gruntu i budowli, w przypadku wydzierżawienia części gruntu, na której dzierżawca wybudował te budowle?,
 9. Jak opodatkować sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne?,
 10. Opodatkowanie budowli na targowisku,
 11. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli:
  • podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji,
  • podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego;
  • podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
  • podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji;
  • kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
  • podstawa opodatkowania budowli liniowych;
  • postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli;
  • jak zweryfikować podstawę opodatkowania budowli? opinia biegłego określającą wartość budowli, powołanie biegłego.
 12. Czy automaty, bankomaty, wpłatomaty, paczkomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? Zmiany w prawie budowlanym i konsekwencje z tego wynikające.
 13. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. – najnowsze orzecznictwo i wyrok TK. Uwaga! Rekompensata dla gmin; kiedy i na jakich zasadach?
 14. Czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu.
 15. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych,
 16. Opodatkowanie urządzeń technicznych, w tym opodatkowanie urządzeń (instalacji) wewnątrz budynku – powiązanie podatku od nieruchomości z Prawem budowalnym.
 17. Czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?,
 18. Podatek od infrastruktury narciarskiej?, Czy urządzenia techniczne (niebudowlane) wchodzą w skład infrastruktury narciarskiej? Podatek od lotniska – co planuje ustawodawca?
 19. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej,
 20. Najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; kanalizacji kablowej; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej? Czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych?
 21. Czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
 22. Czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość,
 23. Opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
 24. Czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
 25. Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej.
 26. Czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa,
 27. Opodatkowanie transformatorów i chłodni,
 28. Budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
 29. Czy słup reklamowy to budowla,
 30. Jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
 31. Czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
 32. Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.
 33. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady. Czy gmina płaci podatek od nieruchomości?
 34. Gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
 35. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą.
 36. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?,
 37. Kto jest podatnikiem od gruntów oznaczonych symbolem „K” zajętych na kopalnie (np. kopalnie piachu, odkrywkową kopalnię węgla brunatnego)? Opodatkowanie gruntów, stanowiących tereny poeksploatacyjne lub nieczynne kopalnie.
 38. Podatek od nieruchomości od hal namiotowych – najnowsza odpowiedź na interpelację poselską.
 39. Współwłasność a solidarny obowiązek zapłaty podatku.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja obiektów budowlanych w podatku od nieruchomości – budowle, budynki, instalacje oraz urządzenia budowlane - co i dlaczego? (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 13.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń