logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy, praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo. Zmiany od 13.05.2021 r.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. z wskazaniem zmiany procedury od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji. Omówienie dużej nowelizacji ustawy z 24.09.2019r., ostatnich zmian, nowe rozporządzenie, omówienie przepisów w 2021 r. omówienie przepisów procedury administracyjnej (KPA) stosowanych przy prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji środowiskowej (ze wskazaniem przepisów KPA stosowanych wprost, oraz „odmienności” proceduralnych typowych dla postępowania środowiskowego), rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

Adresaci szkolenie:

Pracownicy urzędów gmin- wydziały/referaty środowiska, inwestycji, pracownicy urzędów miast, pracownicy starostw powiatowych, pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska- wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, pracownicy Wód Polskich- RZGW i Zarządów Zlewni, pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ- pracownicy zajmujący się procedurą lub którym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych, inwestorzy- podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe), specjaliści ds. ochrony środowiska

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne
  1. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
 2. DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.;
  1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
  2. ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
  3. ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
  4. ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
  5. ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
  6. ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
  7. ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
  8. ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
  9. ZMIANY W USTAWIE POŚ
  10. ZMIANY DOT. SOOS
  11. ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
  12. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ-WRAZ Z OMOWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
 3. NOWELIZACJA USTAWY Z 2021 R:
  1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
  2. NOWE ZADANIA ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJE ŚRODOWISKOWE (M.IN. W ZAKRESIE INFORMOWANIA/UPUBLICZNIANIA DANYCH NA BIP)
  3. NOWE UPRAWNIENIA STRON POSTĘPOWANIA O DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ I ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH W ZAKRESIE ODWOŁAŃ/SKARG OD DECYZJI INWESTYCYJNYCH
  4. ZMIANY DOT. POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
  5. ZMIANY DOT. POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
  6. ZMIANY IN.PRZEPISÓW M.IN. PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSP.PRZESTRZENNYM I IN. USTAW INWESTYCYJNYCH
 4. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, uop i in.)
 5. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie
 6. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków
 7. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową
 8. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach
  1. Gdy z wnioskiem złożono raport
  2. Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
 9. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
  1. Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
  2. Bez OOS
 10. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu
 11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
 12. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
 13. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
 14. Wymogi dot. sporządzanej dokumentacji:
  1. Karta informacyjna przedsięwzięcia
  2. Raport
 15. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
 16. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 17. SOOS

Osoba prowadząca szkolenie:

Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa). Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy, praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo. Zmiany od 13.05.2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń