logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Użytkowanie wieczyste, VAT, opłata przekształceniowa w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021r – odmienne od orzeczenia TSUE wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłat niepodatkowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad księgowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także zasad rachunkowości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste i zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym w świetle nowego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności. Na szkoleniu omówione zostanie wyrok TSUE dot. opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej i odmienne od orzeczenia TSUE wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Program nauczania:

 1. Użytkowanie wieczyste – co to jest i jaką to księgować?
 2. Problemy lat minionych – typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (np.: Warszawa), problemy z podatkiem VAT.
 3. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste obowiązujące – zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych, wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 roku do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej, zakres informacji niezbędnych do wykazania w informacji dodatkowej za rok 2018 w związku zmianą sposobu ujęcia z ewidencji pozabilansowej na bilansową dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ich wykreślenie z mocy prawa z ewidencji bilansowej dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz z ewidencji pozabilansowej w zakresie zadania zleconego.
 5. Specyficzny problem księgowości Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 6. Dokumentowanie przekształcenia – „zaświadczenie” potwierdzające przekształcenie jako dokument źródłowy i jako dokument informującego o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 7. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i nowe ulgi w świetle zmian ustawy.
 8. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT wg. stanowiska rzecznika TSUE a nieznane TSUE orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i zapisy ustawy o finansach publicznych.
 9. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto i zmiana proporcji określona w Tarczy antykryzysowej na 50% i likwidacja rozliczenia 50/50.
 10. Analiza stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.- przyjmować czy nie przyjmować stanowisko KSR i ewentualne zastosowanie stanowiska KSR po raz pierwszy.
 11. Przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste, ujęcie opłat oraz wycena – kontrowersje związane z wymogami KSR dot. trwałej utraty wartości gruntu przekazanego w użytkowanie wieczyste i obowiązku ustalenia wartości użytkowej gruntu.
 12. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności użytkownika w świetle stanowiska KSR – kontrowersje związane z ujmowaniem opłaty przekształceniowej na koncie 800.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Użytkowanie wieczyste, VAT, opłata przekształceniowa w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021r – odmienne od orzeczenia TSUE wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłat niepodatkowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń