logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finansowo – księgowe aspekty ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego w 2021 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedur ustalania, utrwalania i ewidencji księgowej należności budżetowych związanych z udostępnieniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, zasad obsługi finansowo-księgowej ośrodków po centralizacji rozliczeń VAT, prawidłowego stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów ws. planów kont, a także zasady zarządzania zasobem geodezyjnym i środkami FGZGIK w roku 2021.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do geodetów, ośrodków geodezyjno-kartograficznych, skarbników, głównych księgowych i księgowych obsługujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w urzędach marszałkowskich, w starostwach powiatowych, w miastach i gminach.

Program nauczania:

 1. Zasady finansów publicznych obowiązujące w roku 2021 a zasady funkcjonowania organów administracji geodezyjno-kartograficznej.
 2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i zasady jego funkcjonowania w roku 2021 oraz nadchodzące zmiany wprowadzające podwójne plany finansowe kasowe i memoriałowe.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 i ich zastosowanie w organach administracji geodezyjno- kartograficznej.
 4. Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) i jego rola w księgowości ośrodka geodezyjno-kartograficznego.
 5. Charakterystyka zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (…) – wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku przepisów art. 60-67 ustawy finansach publicznych do opłat za udostępnianie materiałów zasobu, procedury ustalania należności w drodze decyzji administracyjnej, a nie rachunku czy faktury, wyjaśnienia GUGIK w zakresie „lex specjalis” i obowiązku zastosowania decyzji administracyjnych wyłącznie w zakresie spraw spornych, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2005 roku i wyjaśnienie stanowisk GUGIK w zakresie uznawania w latach 2002-2005 PiWFGZGIK za fundusze państwowe, orzecznictwo WSA i NSA pokazujące jakie ważne jest zastosowanie właściwych procedur przy ustalaniu, poborze i egzekucji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 roku i jej zastosowanie w praktyce , wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 roku i jego uzasadnienie.
 6. Opłata jako niepodatkowa należność publicznoprawna – zasady ustalania i księgowania przychodów z tytułu opłat za udostępnianie materiałów zasobu i zasady ich utrwalania na DOO, księgowanie wpłaty a „przypis” należności i DOO oraz zastosowanie art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
 7. Zasady prezentacji opłat za udostępnianie materiałów zasobu jako należności budżetowych i dochodów budżetowych w sprawozdaniach typu „RB” w roku 2021 – sprawozdanie finansowe a sprawozdanie RB-27s, sprawozdanie RB-N i ich wzajemne powiązania.
 8. Zasady prezentacji zaangażowania i wydatków budżetowych w sprawozdaniach typu „RB” w roku 2021 – wydatki, zobowiązania, zaangażowanie w sprawozdawczości budżetowej roku 2021.
 9. Zasady ewidencji mienia Skarbu Państwa w ośrodkach geodezyjno–kartograficznych – rejestr państwowy a mienie Skarbu Państwa i problem wieloletniej praktyki w zakresie księgowania wydatków administracji geodezyjnej i kartograficznej jako kosztów w ramach kont zespołu „4” i nie ujmowania zasobu na koncie 020, a pojęcie wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów prac rozwojowych w świetle przepisów dotyczących zasad zarządzania mieniem państwowym i standardów statystyki publicznej ESA 2010.
 10. Zasady ewidencji mienia powiatu lub województwa w ośrodkach geodezyjno–kartograficznych – aktywa trwałe i obrotowe oraz ich wycena finansowane z opłat.
 11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finansowo – księgowe aspekty ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.09.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń