logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jakie weszły w życie od 30 lipca 2020 roku oraz od 20 lutego 2021 roku to nowe spojrzenie na wykonywanie obowiązków wierzyciela opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A poza zmianami ustawowymi to także nowy pakiet aktów wykonawczych. Na proponowanym szkoleniu zostanie przedstawiona szczegółowa wiedza o obowiązkach wierzyciela opłaty, bez względu czy jest to organ gminy, czy związku między gminnego. Wykonywanie obowiązków wierzyciela jest niezmiernie istotne z uwagi na fakt, iż systemy finansowe gospodarowania odpadami komunalnymi „się nie domykają” a wiele podmiotów całkiem po prostu nie ma zamiaru uiszczenia tej opłaty.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w sposób związany z windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program nauczania:

 1. Podstawowe zagadnienia w zakresie opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Postępowanie administracyjne zmierzającego do wydania decyzji o opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
 3. Postępowania podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 6k, 6ka i 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jako tytuł egzekucyjny.
 5. Kontrola terminowości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Działania miękkie wierzyciela opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Kiedy wystawiamy upomnienie, a kiedy jesteśmy to upomnienie niezwłocznie wystawić.
 8. Elementy upomnienia po 20 lutego 2021 roku.
 9. Koszty upomnienia obecnie i po dniu 13 października 2021 r.
 10. Kiedy wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy na opłatę bez upomnienia.
 11. Doręczenie upomnienia, wymagalność kosztów upomnienia.
 12. Przedawnienie kosztów upomnienia oraz preferencje w spłacie kosztów upomnienia.
 13. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 14. Tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy.
 15. Kiedy sporządzamy zmieniony TW w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Co stanowi podstawę do wystawienia TW na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?? Deklaracja, zawiadomienie, czy tylko decyzja.
 17. Informacja wierzyciela o zobowiązanym. Obowiązek z art. 37b ustawy egzekucyjnej oraz art. 71 tej ustawy.
 18. Obowiązki wierzyciela z art. 32aa ustawy egzekucyjnej oraz rozporządzenia o zasadach współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym
 19. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności a ponowne wszczęcie egzekucji administracji. Kiedy, na podstawie jakich dokumentów, jakie ma w tym zakresie wierzyciel. Co z kosztami egzekucyjnymi, którymi został obciążony wierzyciel. Czy konieczne jest w tym zakresie sporządzenie dalszego TW.
 20. Koszty postępowania egzekucyjnego obowiązków w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Czy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami mogą zostać ujawnionego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów.
 22. Czy wierzyciel publicznoprawny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zabezpieczyć zaległości z tytułu tej opłaty w CRZS.

Osoba prowadząca:

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń