logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych

CAŁKOWICIE NOWE, PIERWSZE TEGO RODZAJU SZKOLENIE NA RYNKU ZORGANIZOWANE W WYNIKU LICZNYCH GŁOSÓW PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN/MIAST I JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI I KONTROLĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH BĘDĄCYCH W GMINNYM SYSTEMIE ODPADOWYM JAK I POZOSTAJĄCYCH POZA SYSTEMEM GMINNYM

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonariuszy straży gminnych danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracjach o wysokości opłaty oraz procedury i zasady kontroli a także weryfikacji wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ -dotyczących problematyki szkolenia oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych

Podczas szkolenia omówione zostaną:

1.Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych

2.Czy nieruchomość wyłączona z gminnego systemu odpadowego musi mieć komplet pojemników i worków

3.Deklaracja o wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałej – jaka wysokość opłaty

4.Czy w przypadku oddawania przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej objętej systemem gminnym odpadów komunalnych do punktu skupu surowców wtórnych wykazuje w deklaracji tylko worki bądź pojemniki faktycznie oddane do systemu gminnego czy też wszystkie odpady komunalne powstające na terenie danej nieruchomości

5.Jaka ilość pojemników bądź/i worków musi być ujawniona w deklaracji o wysokości opłaty

6.Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować, że będzie oddawał tylko określone frakcje odpadów bądź tylko odpady zmieszane

7.Postępowanie organu w przypadku złożenia deklaracji na jeden pojemnik lub worek

8.Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi płacić za wszystkie odpady komunalne powstające na jego nieruchomości, czy tylko za oddane do systemu gminnego

9.Decyzja o wysokości opłaty w przypadku niezłożenia deklaracji z nieruchomości niezamieszkałej

10.Szacowanie ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych będących w systemie gminnym a także pozostających poza systemem gminnym

11.Gdzie szukać informacji o ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych

12.Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jak wysokość opłaty w treści decyzji

13.Minimalne pojemności worków i pojemników do zbierania odpadów komunalnych określone w regulaminie a treść decyzji określającej wysokość opłaty dla właściciela nieruchomości niezamieszkałej będącej w systemie gminnym jak i pozostającej poza gminnym systemem odpadowym

14.Jaka ilość worków bądź/i pojemników będzie określona w decyzji wydanej przez organ

15.Czy deklaracja zawiera dane o ilości pojemników bądź/i worków czy informację o ilości faktycznie powstających odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałej

16.Czy gmina może odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację a nie złożyli pisemnej zgody na przystąpienie do systemu gminnego

17.Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może w każdej chwili wystąpić z systemu gminnego

18.Jaki dokument ma złożyć właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który zamierza wystąpić z systemu gminnego, od którego miesiąca dokonać odpisu w przypadku wystąpienia z systemu w trakcie miesiąca

19.Czy właściciel nieruchomości mieszanej musi być w systemie gminnym

20.Nieruchomość niezamieszkała a kilka deklaracji od firm prowadzących działalność na terenie tej nieruchomości

21.Kilka deklaracji z budynku bądź budynków wielolokalowych

22.Kto ma złożyć deklarację w przypadku, gdy jest kilka podmiotów gospodarczych na terenie jednej nieruchomości

23.Czy właściciele nieruchomości wyłączonych z gminnego systemu muszą segregować odpady komunalne

24.Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu gminnego

25.Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę czy także dowód uiszczania opłaty za oddawanie odpadów komunalnych

26.Co w sytuacji, gdy właściciel nie ma umowy a ma dowody uiszczenia opłaty

27.Kontrola segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach wyłączonych z systemu gminnego

28.Gdzie szukać informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego

29.Co może zrobić organ gminy w przypadku ujawnienia braku umowy i dowodów uiszczania opłat za oddawanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym

30.Decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym

31.Elementy decyzji, wysokość opłaty, wyposażenie w pojemniki bądź/i worki do zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty, terminy płatności oraz terminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z gminnego systemu odpadowego,

32.Na jaki okres wydać decyzję na właściciela nieruchomości niezamieszkałej wyłączonej z systemu gminnego

33.Co w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania decyzji właściciel nieruchomości wyłączonej z gminnego systemu odpadowego zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych

34.Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który jest strona decyzji ma obowiązek płacić za odbiór odpadów przedsiębiorcy czy też gminie

35.Jak określić w treści decyzji wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym

36.Czy wydawać od razu decyzję czy też najpierw wezwać właściciela nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego do wykonania obowiązku

37.Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozostający poza gminnym systemem odpadowym może wnieść o umorzenie opłaty

38.Egzekwowanie obowiązków wynikających z decyzji o tzw. wykonaniu zastępczym wydanej na właściciela nieruchomości pozostającej poza gminnym systemem odpadowym

39.Kontrola wyposażenia nieruchomości w worki bądź pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

40.Procedury kontroli – czy należy je opracować

41.Kontrola osób fizycznych a podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obowiązków ustawowych

42.Upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu gminnego

43.Upoważnienie do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

44.Czy należy zawiadamiać o kontroli osoby fizyczne objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego

45.Czy należy zawiadamiać o kontroli podmioty prowadzące działalność objęte jak i wyłączone z gminnego systemu odpadowego

46.Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

47.Kiedy gmina musi rozpocząć kontrolę – terminy kontrolne w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza- Protokoły kontroli osoby fizycznej jak i przedsiębiorcy objętych jak i wyłączonych z gminnego systemu odpadowego

48.Czy kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie gminy

49.Czy wymagana jest zgoda kontrolowanego na przeprowadzenie kontroli posiadania umowy i dowodów uiszczenia opłaty w siedzibie gminy – osoby fizyczne i przedsiębiorcy

50.Czy kontrolę może prowadzić Straż Miejska/Gminna

51.Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady do PSZOK-u

52.Oddawanie niesegregowanych odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych gminnej jednostce organizacyjnej bądź przedsiębiorcy wpisanemu do RDR-u

53.Czy właściciel nieruchomości wyłączonej z systemu gminnego może oddawać odpady z pominięciem przedsiębiorcy wpisanego do RDR-u lub gminnej jednostki organizacyjnej

54.Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za oddawanie odpadów komunalnych – jak określić wysokość stawek

55.Rozróżnienie stawek za odpady selektywne i oddawane w sposób niesegregowany w uchwale o górnych stawkach opłat

56.Dane w rachunku wystawianego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym

57.Elektroniczna ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy

58.Kary grzywny nakładane na właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, kto nakłada, w jakiej wysokości oraz inne ciekawe przypadki dotyczące odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących w systemie gminnym jak i właścicieli nieruchomości pozostających poza gminnym systemem odpadowym.

Osoba prowadząca szkolenie:

Robert Litwinek – współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń