logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty podatków lokalnych, a także udzielanie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych w 2021 r. Co dalej, po 30 czerwca 2021 r. z programami pomocowymi dla przedsiębiorców? Najnowsze orzecznictwo

Jakie narzędzia pomocy lokalnym przedsiębiorcom są prawnie dopuszczalne po 30 czerwca 2021 r. Jakie programy pomocowe mogą być podejmowane po 30 czerwca 2021 r. w drodze uchwały rady gminy, a które programy mogą być realizowane w drodze decyzji po tej dacie? Czy można udzielić ulgi w zapłacie podatku rolnikowi jako pomocy covidowej? Jakie są formy wsparcia dla najemców i dzierżawców mienia komunalnego?. Czy wójt gminy może umorzyć należności cywilnoprawne?

Cel i korzyści ze szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych. Zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzieleni ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.

Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną zagadnienia, takie jak:

Program nauczania:

 1. Wpływ wniosku o udzielenie ulgi w zapłacie i co dalej?:
  1. jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku do ustalenia ulgi podatkowej, w tym jakie dokumenty „pomocowe” należy przedłożyć;
  2. postępowanie organu w przypadku braku wymaganych formularzy „pomocowych”, oświadczeń,
  3. jak rozpatrywać wniosek o ulgę? Kiedy i czy wniosek podatnika (w tym podatnika podatku rolnego, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji) rozpatrujemy z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej kiedy ulga w spłacie nie będzie stanowiła pomocy publicznej,
  4. co zrobić z wnioskiem podatnika o „zwolnienie” z podatku/zaniechanie poboru podatku, co zrobić z wnioskiem, który dokładnie nie precyzuje żądania,
  5. wniosek o ulgę a postępowanie egzekucyjne (zawieszenie/wstrzymanie postępowania egzekucyjnego); czy można umorzyć, rozłożyć na raty zaległość, na którą wystawiono tytuł wykonawczy?,
  6. kiedy wydać decyzję odmowną a kiedy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania; kiedy pozostawiamy podanie bez rozpatrzenia?,
  7. podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ulgę (pozycja spadkobiercy, osoby trzeciej),
  8. jaką wydać decyzję, gdy podatnik składa wniosek o ulgę przed terminem płatności, a w dniu wydania decyzji należność jest już zaległością?,
  9. czy musimy uzasadniać decyzję, gdy wydajemy ją zgodnie z wnioskiem podatnika?,
  10. zaświadczenia, co należy w nich wykazać,
  11. co w sytuacji, gdy wartość ulgi przekracza dopuszczalny limit?,
  12. czy oświadczenie podatnika, że chce skorzystać z ulgi, ale nie w formie pomocy, wiąże organ podatkowy?,ł) postępowanie organu podatkowego w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej,
  13. postępowanie organu podatkowego w przypadku umorzenia zaległości podatkowej,
  14. umorzenie zaległości współwłaścicielom nieruchomości (sposób udokumentowania, zakres prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli),
  15. jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis? Którą z ulg łatwiej uzyskać przedsiębiorcy? Co musi wykazać przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc covidową, a co przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc de minimis. Limit pomocy covidowej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)? Czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?. Czy można przekształcić dotychczasową pomoc de minimis na pomoc covidową? Do kiedy obowiązuje pomoc covidowa? Kto decyduje o formie pomocy (podatnik czy organ podatkowy)?
 2. Czy w świetle aktualnych przepisów możemy udzielić ulgi w zapłacie podmiotowi w upadłości? Pojęcie trudnej sytuacji ekonomicznej.
 3. Przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi w zapłacie. Udokumentowanie tych przesłanek; ważny interes podatnika i interes publiczny – co to znaczy? Jakie okoliczności uzasadniają udzielenie ulgi. Kto powinien wykazać przesłanki uzasadniające ulgę (podatnik czy organ)? Relacja art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej – przegląd orzecznictwa. Analiza dokumentów potwierdzających realną możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
 4. Fakty powszechnie znane oraz znane organowi z urzędu – co to znaczy? Kiedy można się na nie powołać?,
 5. Jak nie narazić się na zarzut niezebrania materiału dowodowego uzasadniającego ulgę? Jak udokumentować decyzję odmawiającą udzielenia ulgi w zapłacie?,
 6. Umorzenie postępowania w sprawie o ulgę – kiedy może nastąpić?
 7. Uznanie administracyjne – granice tego uznania; postępowanie dowodowe, rodzaje środków dowodowych, czy organ może pomijać dowody? – przegląd orzecznictwa,
 8. Kiedy stosujemy instytucję wyznaczenia 7 – dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie?
 9. Terminy załatwienia sprawy o ulgę oraz zawieszenie postępowania w sprawie o ulgę. Od kiedy mamy odmrożenie terminów procesowych w czasie epidemii koronawirusa? (UWAGA: najnowsze orzeczenie).
 10. Elementy decyzji w sprawie udzielenia ulgi i decyzji odmawiającej jej udzielenia.
 11. Za jaki okres liczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku wydania decyzji przyznającej ulgę w zapłacie a za jaki okres w przypadku decyzji odmownej? Pojęcie „dalszych” odsetek za zwłokę. Co z odsetkami za zwłokę, gdy organ wyda decyzję po terminie na załatwienie sprawy?
 12. Pomoc publiczna a umorzenie zaległości; formularze informacji, zaświadczenia; ulga w zapłacie udzielona podatnikowi, który zawiesił działalność gospodarczą bądź wyrejestrował działalność gospodarczą.
 13. Postępowanie w sprawie ulgi udzielanej jednemu ze współwłaścicieli; czy umorzenie jednemu ze współwłaścicieli powoduje umorzenie zaległości pozostałym współwłaścicielom? Umorzenie zaległości podatkowych małżonkom – postępowanie. Dostęp podatników do akt sprawy. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność przedsiębiorców.
 14. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w innym celu niż gospodarczy
 15. Optymalizacja ściągania podatków. Czy istnieją ograniczenia co do częstotliwości korzystania przez podatnika z pomocy de minimis i z ulg w zapłacie podatków.
 16. Odroczenie i rozłożenie na raty a pomoc publiczna – wzory. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku odroczenia/rozłożenia na raty podatku (zaległości podatkowej)? Jakie dokumenty należy wyegzekwować od podatnika, aby nie narazić się na zarzuty (formularze informacje, zaświadczenia, sprawozdania)? Postępowanie organu w przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu odroczonego podatku/harmonogramu spłat rat podatku. Obliczanie EDB w przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Zmiana wydanego zaświadczenia. Czy zmienia się dzień udzielenia pomocy? Obliczenie EDB w przypadku odroczenia terminu zapłaty. Czy możliwe jest ujemne EDB? Jak prawidłowo ustalić stopę referencyjną? Nowa stopa bazowa dla Polski.
 17. Co z opłatą prolongacyjną w czasie epidemii?
 18. Ulgi w spłacie realizowane przez urzędy skarbowe; czy umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn może stanowić pomoc publiczną? Czy zgoda wójta obliguje urząd skarbowy do udzielenia ulgi; czy brak zgody wójta pozbawia urząd skarbowy możności przyznania ulgi?
 19. Podawanie do publicznej wiadomości ulg w zapłacie; czy to nie narusza tajemnicy skarbowej? przykłady naruszeń tajemnicy skarbowej. Co to znaczy „do publicznej wiadomości”?
 20. Procedura „krok po kroku” umorzenia zaległości podatkowych z urzędu (przesłanki, postępowanie podatkowe w tej sprawie, pomoc publiczna). Czy możemy umorzyć koszty upomnienia? Czy w związku z tym, że umorzenie jest z urzędu, należy poinformować o tym podatnika (wszczęcie postępowania, postanowienie o zapoznaniu się z zebranym materiałem, decyzja)?
 21. Udzielanie ulg rolnikom po 30 czerwca 2021 r. Czy jest możliwe? Co z pomocą de minimis w rolnictwie? Czy można udzielić ulgi w zapłacie podatku rolnikowi jako pomocy covidowej?
 22. Jak ujmować decyzje w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatków w poszczególnych kolumnach sprawozdania Rb-PDP? Wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)?
 23. Kiedy udzielenie ulgi w zapłacie ma wpływ na przedawnienie zobowiązań podatkowych?
 24. Ulgi i zwolnienia ustawowe (w podatku rolnym i od nieruchomości).
 25. Przykłady nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg w zapłacie i prowadzenia szczegółowych kont w związku z udzielaniem tych ulg.
 26. Co dalej, po 30 czerwca 2021 r. z programami pomocowymi dla przedsiębiorców podejmowanymi w drodze uchwały rady gminy?
 27. Objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w sprawie udzielania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych. Co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności?
 28. Formy udzielania wsparcia najemcom i dzierżawcom mienia komunalnego. Upoważnienie dla rady gminy, tj. szczególne uregulowania w zakresie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym; co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności?; czy wójt gminy może umorzyć należności cywilnoprawne? Czy wójt gminy może odstąpić od dochodzenia tych należności? Kiedy/ w jakich sytuacjach? Czy można odpracować dług (np. pracą fizyczną)?. Niepobieranie czynszu najmu/dzierżawy? – kiedy jest taka możliwość i jakie są warunki w tym zakresie?
 29. Limity pomocy publicznej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)? Czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?,
 30. Urzędowy wzór formularza informacji do złożenia której zobowiązany jest poszkodowany w związku z epidemią?,
 31. Czy sprawę podatkową możemy załatwić elektronicznie w czasie epidemii?,
 32. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty podatków lokalnych, a także udzielanie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych w 2021 r. Co dalej, po 30 czerwca 2021 r. z programami pomocowymi dla przedsiębiorców? Najnowsze orzecznictwo (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń