logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Finanse publiczne dla przewodniczących rad i sejmików, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków – kompendium wiedzy o finansach publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania systemu finansów publicznych gmin, powiatów, województw, zasad prowadzenia gospodarki budżetowej oraz zasad tworzenia i analizowania danych budżetowych na podstawie których podejmowane są decyzje budżetowe. Na szkoleniu prowadzona będzie dyskusja i udzielane będą odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci szkolenia:

Przewodniczący rad i sejmików, radnych, komisji rewizyjnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków.

Program nauczania:

 1. Finanse publiczne, budżet państwa, budżet środków europejskich, budżet jednostki samorządu terytorialnego – podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami budżetów.
 2. Kompetencje organu stanowiącego a kompetencje organu wykonawczego i uprawnienia radnych i przewodniczącego rady.
 3. Zadania gmin, zadania powiatów, zadania województw samorządowych – zadania własne a zadania zlecone oraz sposób ich finansowania i wykonywania.
 4. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego i jej rola w gospodarce budżetowej.
 5. Uchwała budżetowa jako podstawa działalności jednostki samorządu terytorialnego a plany finansowe i zasady ich wykonywania przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz wydzielone RDWO.
 6. Specyficzna rola komunalnych spółek prawa handlowego, związków jednostek samorządu terytorialnego, SPZOZ, instytucji kultury jako jednostek nie objętych uchwałą budżetową.
 7. Pojęcie mienia komunalnego i zasady nadzoru nad mieniem komunalnym.
 8. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej – praktyczne znaczenie inwestycji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a odmienna definicja inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zasada kasowa a zasada memoriału i ich zastosowanie w praktyce.
 9. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych – zasady posługiwania się klasyfikacją budżetową.
 10. Specyfika księgowości i sprawozdawczości budżetowej – zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego (budżetowego), księgi organu podatkowego i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu.
 11. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej oraz powiązanie i rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet i plan finansowy – zasada „brutto” a zasada „netto”.
 12. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” oraz zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 13. Sprawozdawczość finansowa i zasady sporządzania sprawozdań finansowych – bilans wykonania budżetu, bilans jednostki, bilans placówki, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian funduszu jednostki, informacja dodatkowa.
 14. Zasady analizy danych przekazywanych radnym przez skarbnika, samorządowe centra usług wspólnych, księgowość jednostek organizacyjnych – jak uniknąć dezinformacji?
 15. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Finanse publiczne dla przewodniczących rad i sejmików, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków – kompendium wiedzy o finansach publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.08.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń