logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom węzłowych aspektów przygotowania i realizacji gminnych planów gospodarowania zasobem nieruchomości w oparciu o stanowisko i wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w 2020 i 2021 roku, a dotyczących zbywania lokali (LBY.430.006.2020) i gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020).

W ramach webinarium zostaną przedstawione zagadnienia i czynności organów, z którymi – zdaniem NIK – związane były nieprawidłowości dotyczące przygotowania i przeprowadzania działań związanych z ewidencjonowaniem zasobu nieruchomości gminnych i planowaniem czynności dotyczących zasobu.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu zajmujących się gospodarowaniem zasobami, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat

Program nauczania:

  1. Ewidencja nieruchomości zasobu oraz konieczność zapewnienia aktualności danych ewidencji oraz spójności danych z ewidencją księgową – przedstawienie i omówienie wniosków pokontrolnych NIK.
  2. Analiza skutków ekonomicznych zbycia nieruchomości z zasobu – podstawa prawna obowiązku przeprowadzenia analizy, zakres i sposób udokumentowania wniosków i rekomendacji – podsumowanie i omówienie orzecznictwa oraz wniosków płynących z wystąpień pokontrolnych NIK;
  3. Gminny plan gospodarowania zasobem nieruchomości :
    1. Opracowanie i realizacja planu – obowiązek czy dowolność? Skutki braku przygotowania lub realizacji planu;
    2. Wymagane elementy treści planu i ich znaczenie dla czynności podejmowanych w okresie planowania;
    3. Zmiany planu w czasie jego obowiązywania – zasady i tryb przeprowadzania zmian oraz sposób informowania o ich dokonaniu.
  4. Czy dane objęte planem wykorzystania zasobu mają być uwzględnione w wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym? Jakie jest znaczenie i ewentualne powiązania każdego z tych dokumentów?

Osoba prowadząca szkolenie:

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.08.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń