logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają aplikować o środki UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 z aktualnym stanem aktów prawnych i dokumentów programowych na nowa perspektywę. Trwają intensywne prace nad wdrożeniem nowych dokumentów programowych w Polsce na lata 2021-2027. Na początku 2021 roku została przygotowana Umowa Partnerstwa i założenia przeszłych Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych. Potencjalni beneficjenci zostaną przygotowani do samodzielnego składania wniosków w latach 2021-2027.

Adresaci szkolenia:

Szkolenia skierowane jest do pracowników i wolontariuszy z Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw.

Program nauczania:

 1. Nowa perspektywa 2021-2027
  • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020
  • Zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027
  • Budżet UE na lata 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020
  • Nowy mapa kategorii regionów na lata 2021-2027
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
 2. Akty prawne na lata 2021-2027
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR i FS na lata 2021 2027
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS Plus na lata 2021-2027
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  • Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
 3. Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowana w 2021 roku
  • Cele polityki spójności i oczekiwane rezultaty w Polsce
  • Układ Programów Operacyjnych realizujących Umowę Partnerstwa
   1. Programy Krajowe
   2. Regionalne Programy Operacyjne – rola samorządów wojewódzkich w realizacji

  programów współfinansowanych z UE

  • Formy wsparcia finansowego
  • Zasady horyzontalne
  • Zarys finansowania Programów Operacyjnych
  • System instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
   1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – budowa potencjału na przyszłość
  • Komponent a: Odporność i konkurencyjność gospodarki
  • Komponent b: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  • Komponent c: Transformacja cyfrowa
  • Komponent d: Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Komponent e: Zielona, inteligentna mobilność
 4. Wymiar terytorialny wsparcia w latach 2021-2027 – udział samorządów lokalnych w realizacji programów współfinansowanych z UE
  • Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • Nowe instrumenty prawne przewidziane dla samorządów
  • Instrumenty terytorialne – założenia funkcjonowania
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Inne instrumenty terytorialne
  • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

  Osoba prowadząca szkolenie:

  prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 -letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń