logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawo pracy w realizacji zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy i przełożonego służbowego wszystkich pracowników. Praktyczne zagadnienia kadrowe i organizacyjne w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmiennymi formami pracy szkoły/przedszkola, w tym funkcjonowania w reżimie sanitarnych i nauką zdalną w czasie epidemii

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy i przełożonego służbowego względem nauczycieli w świetle zmian organizacyjnych, zmian w przydziale zadań nauczycieli i specjalistów w związku ze zmienną formą funkcjonowania szkoły, efektywności wdrażania podstawy programowej i przydzielonych zadań statutowych. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane prawne i praktyczne rozwiązania wynikające z czynności dyrektora jako pracodawcy.

Po zajęciach uczestnik potrafi:

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w ww. jednostkach oświatowych. Pożądany udział nauczycieli i nauczycieli specjalistów zatrudnionych w oparciu o ustawę KN.

Program szkolenia:

 1. Analiza podstaw prawnych:
  • Ustawy: Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Ustawa Kodeks Pracy,
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Akty wykonawcze – wybrane zapisy z przedmiotowych rozporządzeń, m.in. szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół – wyciąg z najważniejszych przepisów prawnych ( w materiałach dla uczestników)
 2. Zmiany w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2020/2021 podstawą do wdrażania działań kadrowych przez dyrektora szkoły, przedszkola.
  • dostosowanie organizacji przedszkola /szkoły do zmian tzw. szczególnych wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty- wzory dokumentów,
  • zmiany w przydziale godzin nauczycielom wynikające z zapisów szczególnych- przykłady, zasady wynagradzania,
  • zmiana systemu monitorowania i kontroli realizacji zadań realizowanych przez nauczycieli i specjalistów- stały i bezpośredni dostęp dyrektora-dokumenty, przykłady ( w załączeniu).
 3. Prawo pracy w zakresie przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych.
  • dokumentowanie czasu pracy nauczycieli , w tym nauczycieli uczących zdalnie
  • uśrednione pensum nauczyciela oraz uśredniony czas pracy,
  • zasady ustalenia wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za wycieczki, dni wolne od pracy, dni dyrektorskie, opiekę nad dzieckiem, przerwy świąteczne.
 4. Różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi – wzory pism

  4.1 Czynności dyrektora dot. nawiązania/ rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

  • nawiązania/rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem stażystą.
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych.
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły.
  • wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników nie będących nauczycielami.
  • nawiązanie/rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w zastępstwie innego nauczyciela.
  • rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania negatywnej oceny pracy.
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem.
  • rozwiązanie stosunku pracy w związku z: – częściową likwidacją oddziałów lub zmian organizacyjnych lub całkowitą likwidacją placówki.

  4.2 Obowiązki dot. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.

  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły
  • przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny,
  • rozwiązanie stosunku pracy nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne,
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu upływu terminu urlopu bezpłatnego,
  • procedura udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia,
  • świadectwo pracy, wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.
  • rozwiązanie stosunku pracy a przechowywanie dokumentacji pracowniczej.
 5. Zmiany w realizacji racjonalnej polityki kadrowej w stosunku do pracowników nie będących nauczycielami
 6. Bieżące sprawy kadrowe:
  • porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej podczas kwarantanny,
  • przyczyny/możliwości odmowy przyznania dodatkowych godzin do realizacji,
  • skutki pobytu nauczyciela na kwarantannie-uzupełnianie braków kadrowych,
  • zmienny tryb organizacji, a staż (awans zawodowy) i ocena nauczyciela,
  • zbieranie oświadczeń i zaświadczeń lekarskich związanych ze stanem epidemii.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawo pracy w realizacji zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy i przełożonego służbowego wszystkich pracowników. Praktyczne zagadnienia kadrowe i organizacyjne w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmiennymi formami pracy szkoły/przedszkola, w tym funkcjonowania w reżimie sanitarnych i nauką zdalną w czasie epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń