logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany w KPA

To szkolenie już się odbyło.

Celem szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną.

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego wyjaśnimy czym są doręczenia elektroniczne, które doręczenia są zwolnione ze stosowania regulacji, wskażemy obowiązki wynikające z wprowadzonej ustawy.

Adresaci szkolenia:

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych – archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program nauczania

 1. Przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Definicje ustawowe:
  • podmiot publiczny,
  • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • operator wyznaczony,
  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • publiczna usługa hybrydowa,
  • przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
  • adres do doręczeń elektronicznych
 3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji.
 4. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 5. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 6. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 7. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
 8. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – czy jest to możliwe w przypadku podmiotów publicznych, jak doręczać jak podmiot niepubliczny dokona rezygnacji
 9. Zadania ministra ds. informatyzacji w zakresie utrzymania i rozwoju bazy adresów elektronicznych.
 10. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 11. Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych.
 12. Okres, na jaki dokonuje się wpisu adresu do doręczeń elektronicznych.
 13. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 14. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 15. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych w ramach usługi on-line świadczonej przez podmiot publiczny.
 16. Obowiązek świadczenia publicznej usługi hybrydowej przez operatora wyznaczonego; standardy świadczenia publicznej usługi hybrydowej.
 17. Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej.
 18. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.
 19. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
 20. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
 21. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych.
 22. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany w KPA (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń