logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Naruszenie stanu wód na gruncie. Prawidłowe prowadzenie postępowań wód na gruncie. Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie. Problemy, praktyki, orzecznictwo

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. naruszenia stanu wód na gruncie, omówienie kwestii dot. utrzymywania urządzeń wodnych, omówienie kwestii dot. utrzymywania melioracji, omówienie problemów praktycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, przypadków z praktyki trenera oraz uczestników szkolenia.

Adresaci szkolenie:

Pracownicy urzędów gmin/miast (Wydziały/Referaty Ochrony Środowiska i in. zajmujące się problematyką prawa wodnego), pracownicy Wód Polskich, inni zainteresowani problematyką szkolenia

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne
 2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.
 3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:
  1. Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r
  2. Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r
 4. Kwestie proceduralne:
  1. Wszczęcie postępowania
  2. Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
   1. Kto jest stroną postępowania
   2. Kwestie problematyczne- nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
  3. Przeprowadzanie czynności dowodowych- oględziny
  4. Ekspertyza biegłego:
   1. Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
   2. Zakres ekspertyzy-na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta
   3. Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania-czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę
   4. Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania
   5. Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA
   6. Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy
   7. Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
  5. Badanie zarzutu przedawnienia- jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu)
  6. Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.
  7. Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.-jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków
  8. Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
   1. Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr.wod.- w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
   2. Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr.wod. -w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych
   3. Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
   4. Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
   5. Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania
   6. Inne problemy-np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr.wod. a art. 26 ustawy o odpadach,
  9. Kwestie dot. niewykonania nakazu:
   1. Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
   2. Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
  10. Ugoda wodnoprawna:
   1. Kiedy może być zawarta
   2. Zatwierdzanie ugody
  11. Inne problemy praktyczne:
   1. „Spory sąsiedzkie”
   2. Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania
  12. Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań
 5. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń. UWAGA:PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

Osoba prowadząca szkolenie:

Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa). Od 2012 r. trener szkoleń prawnych, współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Naruszenie stanu wód na gruncie. Prawidłowe prowadzenie postępowań wód na gruncie. Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie. Problemy, praktyki, orzecznictwo (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń