logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/ przedszkola. KPA w oświacie. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i zastępców dyrektorów przedszkoli, szkól oraz placówek oświatowych, sekretarzy szkół oraz pracowników administracyjnych. Adresatami są także inne osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związkowych w połączeniu z przepisami ustawy o systemie oświaty. Szczególna uwaga zostanie poświęcona obowiązkowi stosowania zasad ogólnych w postępowaniu administracyjnym, terminów w postepowaniu I instancyjnym, zasad prawidłowego postępowania dowodowego, budowy prawidłowego postanowienia oraz decyzji administracyjnej. Omówione zostaną także kwestie związane z walidacją ew. błędów w orzeczeniach.

Omówione zostaną modelowe postępowania z zakresie postępowania administracyjnego z zakresie oświaty, a mianowicie: nadanie stopnia awansu zawodowego, skreślenie z listy słuchaczy, odmowa zezwolenia na indywidulany program lub tok nauki, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2021 roku zmienią w istotny sposób system doręczeń w postępowaniu administracyjnym a także wprowadzają nieznane dotychczas instytucje w prawie administracyjnym.

Program nauczania:

 1. Istota i podstawy prawne prowadzenia postępowania administracyjnego w systemie oświaty:
  1. Rodzaje postępowania administracyjnego w oświacie;
  2. Sprawa administracyjna w oświacie;
  3. Zakres stosowania przepisów KPA w systemie oświaty.
 2. Dyrektor placówki oświatowej jako organ administracji publicznej.
  1. Obowiązek wydawania rozstrzygnięć w sprawach:
   • nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego,
   • skreślenia z listy słuchaczy szkoły dla dorosłych,
   • skreślenia ucznia z listy uczniów,
   • świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
   • spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą,
   • odmowy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
   • zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela;
   • decyzje organów sprawujących nadzór pedagogiczny/kuratora oświaty o stwierdzeniu nieważności
   • czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego;
 3. Organy odwoławcze w systemie decyzji administracyjnych w oświacie.
 4. Zmiana formy załatwienia sprawy.
 5. Podpisywanie pism generowanych automatycznie.
 6. Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.
 7. Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.
 8. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 9. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 10. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 11. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 12. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 13. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 14. Adresy doręczenia.
 15. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.
 16. Instytucja wzoru podania.
 17. Sporządzanie odpisu dokumentu.
 18. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej
 19. Eliminacja z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.
 20. Forma wydania zaświadczenia.

Osoba prowadząca:

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 100 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/ przedszkola. KPA w oświacie. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 600 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń