logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2021 r. z uwzględnieniem regulacji podatkowych zawartych w tarczy 6.0

Cel i korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2021 r., wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie. Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, które będą obowiązywać w 2021 r., a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tarczę 6.0., jak również na zmiany (z września 2020 r.) w prawie budowlanym, które wpływają na wymiar podatków w 2021 r. oraz na postępowanie podatkowe w okresie pandemii, czy nowości w zakresie opłaty retencyjnej, najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie elektrowni wiatrowych, podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; czy w 2021 r. wejdą w życie zmiany w opodatkowaniu nieruchomości kolejowych (nowy senacki projekt). Co ze skargą konstytucyjną osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym?

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 31 wzorów pism w zakresie wymiaru i samo obliczenia, w tym 2 pisma kierowane do sądu powszechnego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych

Program nauczania:

I BLOK:

 1. Stawki podatków i opłat w 2021 r. Wzrost stawek na 2021 r. Terminy na podjęcie i opublikowanie uchwał podatkowych na 2021 r. (w sprawie stawek na 2021 r. oraz w sprawie programów pomocowych). Co w sytuacji, gdy gmina nie podejmie uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok kolejny? Co dalej z programami pomocowymi (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej), które wygasają z dniem 31 grudnia 2020 r.? Czy można je przedłużyć? A jeśli tak, to kiedy należy podjąć działania? UWAGA: uregulowania tarczy 6.0. w tym zakresie. Przykładowe wzory uchwał w zakresie zwolnień i przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości na 2021 r. Co dalej z terminami załatwiania spraw podatkowych w 2021 r. Zaniechanie poboru opłaty targowej w 2021 r.
 2. Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?, w tym jak opodatkować drogi transportu rolniczego, czy grunty o symbolu „Tp”, Wsr-PsIV, W-ŁIV, dr-W?
 3. Działania organu podatkowego, mające na celu opodatkowanie nieruchomości podatnika, który ma siedzibę/miejsce zamieszkania za granicą?
 4. Nowe obowiązki nałożone na wójta gminy w związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (stanowisko KRUS z 10 sierpnia 2020 r.), w tym zasady potwierdzania umów dzierżawy przez wójta, konsekwencje zmian tych przepisów w zakresie obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
 5. Opłata retencyjna – podatek od deszczu – najnowsze zmiany.

II BLOK:

 1. Postępowanie podatkowe i samoobliczanie:
  • czym jest prekluzja dowodowa w procedurze podatkowej? Czy już obowiązuje?
  • zapoznawanie podatnika z materiałem dowodowym w przypadku pracy zdalnej urzędu,
  • odblokowanie doręczeń zastępczych,
  • postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne, czy doręczenia elektroniczne już obowiązują?, co to znaczy przesyłka hybrydowa? Czas na e-doręczenia – nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych,
  • czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego wniosku mailem jest skuteczne?,
  • co dalej z terminami procesowymi i materialnymi w dobie pandemii? Czy ponownie mamy zawieszenie/wstrzymanie ich biegu?
  • obowiązek informacyjny gmin w związku z pierwszą czynnością skierowaną do strony (np. wszczęcie postępowania podatkowego, wezwanie, odmowa wszczęcia postępowania),
  • tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej kwocie podatku? Czy osoba prawna ma taki obowiązek? – wyjaśnienia MF,
  • kiedy wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?,
  • czy dane zawarte w informacji podatkowej wiążą organ podatkowy?,
  • czy dane zawarte w deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy,
  • podpisywanie decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • czy można wydać decyzję niektórym współwłaścicielom?, jak prawidłowo wydać decyzję wymiarową współwłaścicielom? (wyjaśnienia RIO),
  • zasady doręczania decyzji przy współwłasności? Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację?,
  • śmierć właściciela a wymiar podatku (decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy – wzór),
  • jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF,
  • jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?,
  • składanie informacji/deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • czy podatnik może złożyć kilka deklaracji,
  • czy brak opłaty od pełnomocnictwa wpływa na ważność pełnomocnictwa?,
  • czy doręczenie decyzji/postanowienia jest skuteczne, jeśli pismo zostanie wysłane z pominięciem pełnomocnika? Czy wadliwe doręczenie można naprawić? W jaki sposób?
 2. Termin przedawnienia wymiaru podatku w przypadku wadliwej informacji podatkowej bądź złożonej po terminie; Za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2021 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku. Termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych i za jaki okres wstecz?.
 3. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?.
 4. Jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?)
 5. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki.
 6. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.
 7. Nieruchomości letniskowe i mieszane w stanowiskach Ministerstwa.
 8. Problematyka opodatkowania budowli:
  1. ustalanie podstawy opodatkowania budowli,
  2. ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych? Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. (czy będzie sprawa przed TSUE?) – najnowsze orzecznictwo,
  3. podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych,
  4. czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, opodatkowanie urządzeń technicznych,
  5. czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
  6. jaki podatek od infrastruktury narciarskiej?

9.Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

III BLOK

 1. Najnowsze orzecznictwo:
  • opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
  • czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
  • opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej i hali namiotowej,
  • czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych,
  • czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?,
  • podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
  • czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa,
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?,
  • opodatkowanie urządzeń reklamowych na dachu budynku,
  • opodatkowanie gruntów i budowli ośrodka sportu oddanych do bezpłatnego używania,
  • nabycie w trakcie roku przedmiotów opodatkowania – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
  • czy las bez drzew to nadal las?,
  • opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni,
  • budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
  • czy słup reklamowy to budowla,
  • kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?,
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
  • stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opodatkowanie elektrowni wiatrowych – najnowszy wyrok TK,
  • skuteczne/zgodne z prawem doręczenie decyzji,
  • stawka dla garaży wielostanowiskowych,
  • czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
  • kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik,
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
  • opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,
 2. Pytania.

Każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów

 1. nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
 2. nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
 3. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny
 4. wezwanie do złożenia informacji o lasach
 5. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym
 6. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym.
 7. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
 8. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym
 9. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości
 10. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym
 11. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym
 12. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
 13. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego
 14. decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy
 15. wezwanie do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 16. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
 17. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
 18. postanowienie o wyznaczeniu stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
 19. pismo informujące o niezałatwieniu sprawy podatkowej w ustawowym miesięcznym terminie
 20. postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku podatnika
 21. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
 22. wezwanie podatnika do stawienia się w Urzędzie w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym/do złożenia wyjaśnień
 23. postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 24. protokół oględzin
 25. postanowienie o nałożeniu kary porządkowe
 26. wezwanie do okazania nieruchomości w celu dokonania oględzin
 27. wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie deklaracji
 28. postanowienie o wznowieniu postępowania
 29. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (pismo do sądu powszechnego)
 30. wniosek o ustanowienie kuratora (pismo do sądu powszechnego)
 31. przykładowy wzór postanowienia w sprawie kosztów postępowania (tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę),

  a także przykładowe wzory uchwał w zakresie zwolnień i przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości na 2021 r.

Osoba prowadząca kurs:

specjalista w zakresie podatków lokalnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie wymiaru, ewidencji księgowej podatków i opłat, a także podatkowej pomocy publicznej udzielanej przez gminy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 2012 – 2015 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, w marcu 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, od czerwca 2016 r. posiada tytuł radcy prawnego; wykładowca na studiach podyplomowych (z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także Ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2021 r. z uwzględnieniem regulacji podatkowych zawartych w tarczy 6.0 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń