logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp

Cel i korzyści ze szkolenia:

Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzą dotyczącą środków ochrony prawnej, zasad i sposobu ich wnoszenia. Celem szczegółowym jest omówienie kompleksowe postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników. Warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zapoznać się z zasadami przygotowania najważniejszych pism procesowych, w tym w szczególności odwołania, przystąpienia i odpowiedzi na odwołanie, zdobycie cennych i praktycznych umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom polegającym na rozwiązywaniu praktycznych problemów w grupach.

Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania się do postępowania toczącego się wyniku wniesionego odwołania -

po obu stronach tj. po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

Adresaci szkolenia:

Zamawiający: Kierownictwo i pracownicy wydziałów lub sekcji ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,

Wykonawcy w myśl przepisów Prawo zamówień publicznych tj. Przedsiębiorcy zainteresowani skutecznym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ochroną swoich interesów w tym procesie

Wszystkie osoby pragnące zdobyć praktyczną wiedzę na temat środków ochrony prawnej

Program nauczania:

 1. Środki ochrony prawnej – definicje, pojęcia, zakres uregulowania w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych
 2. Formalno – prawne aspekty postępowania odwoławczego
 3. Krajowa Izba Odwoławcza – status i kompetencje
 4. Odwołanie
  • Konstrukcja odwołania
  • Braki formalne odwołania
  • Czynności formalno- prawne i sprawdzające
 5. Powiadomienie Zamawiającego
 6. Przystąpienie
  • Warunki formalne przystąpienia
  • Opozycja
 7. Strony postępowania odwoławczego

VIII.Uczestnicy postępowania odwoławczego

IX.Czynności procesowe stron oraz uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania

X.Rozpoznanie odwołania

XI.Rodzaje rozstrzygnięć KIO

XII.Ogłoszenie orzeczenia

XIII.Koszty postępowania odwoławczego

XIV.Skarga Sądu

XV.Opracowanie projektu odwołania – zajęcia warsztatowe

XVI.„Rozprawa na niby” – praktyczne i bardzo przydatne ćwiczenie realizowane przy udziale wszystkich uczestników szkolenia.

XVII.Podsumowanie tematu szkolenia i usystematyzowanie treści.

Osoba prowadząca kurs:

trener od 2003 roku, zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami, audytor, ekspert i trener z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w obszarze zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń