logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających

Cel i korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ( zw. dalej Nowa Ustawa). W zakresie niezmienionych przepisów Zamawiający pozna sprawdzone rozwiązania praktyczne i aktualne rzecznictwo. Ponadto szkolenie umożliwi naukę praktycznych umiejętności koniecznych w przygotowaniu postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z nową ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest pracownikom jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych, osób zarządzających systemem udzielania zamówień publicznych, osób zajmujących się kontrolą i audytem zamówień publicznych oraz wszystkich pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program nauczania:

 1. Cele i znaczenie nowej ustawy – syntetycznie
  1. Znaczenie zmian dla obu stron postępowania
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych- rekomendacje audytora
 3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
  1. Planowanie postępowania – jak należy to zrobić dobrze!
  2. Polityka zakupowa państwa a polityka zakupowa instytucji – krótko
  3. Analiza potrzeb obligatoryjna
  4. Przykłady i formy analizy potrzeb w postępowaniach objętych nową dyrektywą klasyczną
  5. Zasady i przepisy obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.
  6. Szacowanie wartości zamówienia – zasady, przykłady i rekomendacje audytora
  7. Ćwiczenia
 4. Zamówienia poniżej 130 tys. PLN – realizacja, rekomendacja
 5. Zamówienia krajowe – trzy warianty
  1. Schemat czynności w trzech wersjach
  2. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów
  3. Przykłady – analiza korzyści w trzech wersjach
  4. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej.
 6. Zamówienia objęte dyrektywą – tzw. unijne – analiza zmian, nowości, znaczenie, skutki.
  1. Rekomendacje audytora.
  2. Treść i publikacja ogłoszeń – zasady, zmiany.
  3. Specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ)– zmiany, nowości, skutki
  4. Opis potrzeb i wymagań – (OPW) kiedy?
  5. Elementy istotne SWZ i OPW
  6. Udostępnianie i przekazywanie SWZ i OPW – rekomendacja audytora
  7. Wyjaśnienia do SWZ i OPW- rekomendacja audytora
  8. Zmiany SWZ i OPW- rekomendacja audytora
  9. Wadium i termin związania ofertą – konsekwencje i zmiany
  10. Przetarg nieograniczony – krok po kroku w oparciu o przepisy nowego Pzp.
  11. Pozostałe tryby w zamówieniach publicznych – przegląd
 7. Sporządzanie oferty – otwarcie i ocena ofert
  1. Oferta konstrukcja – zawartość – techniczne aspekty złożenia oferty – elektronizacja
  2. Przebieg wyboru oferty w oparciu o przepisy nowej ustawy Pzp.
  3. Otwarcie ofert.
  4. Poprawianie błędów w ofercie.
  5. Ocena treści oferty.
  6. Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
  7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w kontekście zmian w nowej ustawie – rekomendacja audytora.
  8. Kryteria oceny ofert.
  9. Odrzucenie oferty.
  10. Rażąco niska cena
  11. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 8. Unieważnienie postępowania – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne
 9. Umowa w zamówieniach publicznych
  1. Zmiana umowy
  2. Odstąpienie od umowy
  3. Rozwiązanie umowy
  4. Nieważność umowy o zamówienie publiczne
  5. Współpraca z wykonawcą
  6. Klauzule abuzywne – cel, realizacja – efekt
  7. Klauzule obowiązkowe – cel, realizacja – efekt
 10. System ochrony praw wykonawców – analiza i konsekwencje zmian, powrót do starych rozwiązań – okiem orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP. Postępowanie skargowe.
 11. Polubowne rozstrzyganie sporów
 12. Nowe rozwiązania w kontroli zamówień publicznych
 13. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
 14. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

PODSUMOWANIE – SYNTEZA ZMIAN

Osoba prowadząca kurs:

Małgorzata Niemiec -trener od 2003 roku, zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami, audytor, ekspert i trener z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w obszarze zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń