logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców

Cel i korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ( zw. dalej Nowa Ustawa). W zakresie niezmienionych przepisów Wykonawca pozna sprawdzone rozwiązania praktyczne i aktualne rzecznictwo. Ponadto szkolenie umożliwi naukę praktycznych umiejętności w składaniu ofert, prowadzeniu negocjacji i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Wykonawcy..

Adresaci szkolenia:

Wykonawcy – zgodnie z pojęciem Nowej ustawy Pzp. tj. przedsiębiorcy biorący lub zainteresowani udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp.

Program nauczania:

 1. DEFINICJE – ISTOTNE, CELE I KONSEKWENCJE DLA WYKONAWCÓW:
  1. Istotne pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych – wyłącznie konieczne do właściwej interpretacji Nowej Ustawy przez Wykonawcę;
  2. Konstrukcja Nowej ustawy – które przepisy muszą interesować Wykonawców ? – Nowa ustawa Pzp. ma 623 artykuły …
  3. Cele ogólne – i ich znaczenie dla Wykonawców;
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZACOWANIE WARTOSCI ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:
  1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w Nowej ustawie – praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości, wnioskowanie o zmiany opisu przedmiotu zamówienia – co mam zrobić jak blokuje mnie opis ?
  2. Dzielenie zamówień na części – w kontekście realizacji celu zamówienia publicznego – wnioskowanie o zmiany – jak ?
  3. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury – nie ma już dialogu technicznego ? czy jak zwiększyć swoje szanse w przetargu?
 3. PROCEDURA KRAJOWA – SCHEMATY NOWYCH ROZWIAZAŃ –
  1. Jak się zachować w kontekście zmian i nowych rozwiązań ?
  2. Przejrzyste omówienie wszystkich czynności od strony Wykonawcy w trzech wariantach trybu podstawowego
  3. Można negocjować ofertę w trybie podstawowym- jak ? kiedy? Pozostałe tryby w procedurze krajowej
  4. Zmiany istotne dla Wykonawcy z uwzględnieniem konsekwencji zmian.
 4. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i OPIS POTRZEBI WYMAGAŃ :
  1. Dlaczego swz a nie SIWZ…?
  2. Opis potrzeb i wymagań ( OPW)– co to jest ?
  3. Jak czytać SWZ, OPW, żeby dobrze złożyć ofertę ? – nauka czytania swz przez Wykonawców;
  4. Opis potrzeb i wymagań zamiast SWZ – co to jest ?
  5. Dokumenty przedmiotowe – opis przedmiotu zamówienia
  6. Można negocjować ofertę w trybie podstawowym- jak ? kiedy?
  7. Załączniki do specyfikacji – wzory i nowe zasady ich wypełniania przez Wykonawców;
  8. Podwykonawstwo – zmiany !
  9. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – weryfikacja specyfikacji w trybie pytań, zmiany swz, wymagania co do zmian terminu składania ofert.
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Zasady określania warunków – zasada efektywności, proporcjonalności, uczciwej konkurencji i przejrzystości – omówienie kwestionowania naruszenia tych zasad przez Zamawiających na konkretnych przykładach;
  2. Zasada jawności, przejrzystości– jakie prawa i obowiązki ma Wykonawca
  3. Tzw. warunki negatywne – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne – co się zmieniło i jak to się przełoży na ocenę Wykonawcy;
  4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – szczegółowa praktyczna instrukcja wypełniania na przykładach, które dotyczą zmienionych warunków;
  5. Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zmiany, zakres, forma, zasady przedkładania i weryfikacji konkurencji na gruncie nowej ustawy czyli pełna elektronizacja;
  6. Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty i oświadczenia w parciu o Nową ustawę;
  7. Przedkładanie i uzupełnianie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zasady, sposób, błędy, zasada równego traktowania – jak po nowemu ?
  8. Samooczyszczenie wykonawcy – w praktyce na gruncie Nowej ustawy.
 6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTENIEJSZEJ:
  1. Dobór kryteriów oceny ofert – kwestionowanie kryteriów w szczególności w oparciu o zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji – czy i co się zmienia ?
  2. Gospodarność, celowość wydatkowania środków publicznych w kontekście doboru kryteriów pozacenowych – zasada efektywności kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;
  3. Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe – kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie – jak ?
  4. Badanie ofert konkurencyjnych na gruncie Nowej Ustawy – oprawianie, wyjaśnianie – problemy i zmiany w tym zakresie – praktyczne przykłady;
  5. Otwarcie ofert – zmiany, sposób, obowiązki Zamawiającego, uprawnienie Wykonawcy;
  6. Weryfikacja rażąco niskiej ceny – zmiany, etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców plus kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;
  7. Przesłanki odrzucenia oferty – duże zmiany?, uzupełniony katalog przesłanek kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;
  8. Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;
  9. Tzw. odwrócona metoda oceny ofert – jak to ma wyglądać zgodnie z Nową Pzp.
  10. Wybór najkorzystniejszej oferty – wymagane uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy Zamawiających i rekomendacje audytora;
  11. Przesłanki unieważnienia postępowania – zmiany, uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy Zamawiających i rekomendacje audytora
 7. ELEKTORNIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
  1. Wymagania w Nowej ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień– obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w Nowej ustawie;
 8. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
  1. Odwołanie– zmiany enumeratywnie;
  2. Zasady wnoszenia odwołań;
  3. Postępowanie skargowe – nowe rozwiązania
 9. UMOWA, ZMIANY UMOWY, ROZWIĄZANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY:
  1. Uprawnione zmiany umowy – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie, zasadność, monitowanie przez Wykonawców zmian umowy;
  2. Przesłanki rozwiązania umowy;
  3. Monitorowanie realizacji umowy od strony Wykonawcy – sposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.
  4. Pozasądowe rozwiazywanie sporów w zamówieniach publicznych – MEDIACJA/ KONCYLIACJA
 10. PODSUMOWANIE – SYNTEZA ZMIAN

Osoba prowadząca kurs:

Małgorzata Niemiec -trener od 2003 roku, zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami, audytor, ekspert i trener z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w obszarze zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń