logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym służebności z uwzględnieniem służebności przesyłu

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnienia służebności w tym służebności przesyłu jako ograniczonego prawa rzeczowego wprowadzonego do sytemu prawa rzeczowego w celu umożliwienia prowadzenia i regulacji prawnej dostawców mediów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

Szkolenie adresujemy do:

o Gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa oraz samorządowymi, geodetów, projektantów, biegłych sądowych, rzeczoznawców majątkowych, architektów, urbanistów, deweloperów na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

o prawników, radców prawnych,

o kierowników, specjalistów, pracowników: zakładów energetycznych, gazowniczych, wodociągów, jednostek budżetowych oraz urzędów.

Program nauczania:

1.Art. 244 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks cywilny – katalog ograniczonych praw rzeczowych.

2.Pojęcie ograniczonego prawa rzeczowego w relacji do prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

3.Ustanawianie, przenoszenie, zrzeczenie i wygaśnięcie, zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego.

4.Zbieg ograniczonych praw do jednej rzeczy.

5.Użytkowanie.

 1. Istota użytkowania rzeczy.
 2. Pożytki z używania rzeczy, wykonywanie użytkowania.
 3. Ustanawianie i wygaśnięcie użytkowania.
 4. Roszczenia, zwroty, obciążenia i nakłady oraz przedawnienia związane z użytkowaniem.

6.Służebności

 1. Rodzaje służebności.
 2. Służebność gruntowa.
  • Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej.
  • Nieruchomość władnąca a nieruchomość obciążona.
  • Zmiana treści, zniesienie i wygaśnięcie służebności gruntowej.
  • Zasiedzenie służebności gruntowej.
  • Służebność drogi koniecznej.
 3. Służebność osobista.
  • Zakres i sposób wykonywania.
  • Zamiana i wygaśnięcie.
 4. Służebność przesyłu.
  • Istota służebności przesyłu.
  • Co było przed służebnością przesyłu? Aspekty wykonywania służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
  • Zawieranie umowy służebności przesyłu.
  • Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Jak dokumentować brak woli zawarcia umowy jako podstawy do roszczenia?
  • Przejście na nabywcę i wygaśnięcie tej służebności.
  • Roszczenie o usunięcie urządzeń.
  • Uprawdopodobnienie zamiaru budowy urządzeń przez przedsiębiorcę.
  • Udokumentowanie własności urządzenia.
  • Wykonywanie służebności przesyłu.
  • Pas technologiczny.
  • Wycena służebności przesyłu – standardy.
  • Wzory i praktyka.

7.Służebności publiczne.

 1. Umocowanie prawne starosty w zakresie ograniczania korzystania z nieruchomości.
 2. Wyjaśnienie przesłanek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę.
 3. Praktyczne aspekty stosowania art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  • Negocjacje z właścicielami nieruchomości – formy negocjacji, dobre praktyki, unikanie tzw. pozorności negocjacji, dokumentowanie przeprowadzenia negocjacji a skuteczność wniosku do starosty, zakończenie negocjacji, „milczący brak zgody”;
  • Sposoby, metody określania obszaru ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości, wymiary pasów gruntu podlegających ograniczeniu, źródła danych do wyznaczania obszarów ograniczenia, wpływ przepisów branżowych i bhp na wielkość obszaru;
  • Konstrukcja wniosku do starosty i omówienie załączników do niego,
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego przez starostę, stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego, dowody,
  • Rozprawa administracyjna w toku postępowania,
  • Konstrukcja decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
  • Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, warunki jej wydania, stałość w obrocie prawnym;
  • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.
 4. Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – zasady stosowania art. 124a ugn.
 5. Wykonanie konserwacji, remontu lub usunięcia awarii – ograniczenie na podstawie art. 124b ugn.
 6. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych – zastosowanie art. 124c ugn.
 7. Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin, poszukiwanie kopalin – art. 125 ugn.
 8. Koncesje, przedsiębiorcy, złoża
 9. Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody – art. 126 ugn.
 10. definicja siły wyższej, okres ograniczenia, rozważania na temat możliwego zastosowania pojęcia siły wyższej dla ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku ze stanem epidemicznym
 11. Omówienie orzecznictwa NSA i WSA.

8.Zastaw na rzeczy.

 1. Ustanowienie zastawu.
 2. Pierwszeństwo i obowiązki zastawnika.
 3. Pożytki rzeczy obciążonej i nakłady zastawnika.
 4. Roszczenia i wygaśnięcie.

9.Zastaw na prawach.

10.Omówienie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

11.Omówienie zasad ustanawiania i wykreślania hipoteki na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

12.Posiadanie samoistne i posiadanie zależne. Zasiedzenie.Ochrona prawa własności nieruchomości należących do samorządu i Skarbu Państwa.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym służebności z uwzględnieniem służebności przesyłu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń