logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisami wykonawczymi.

Szkolenie jest skierowane do:

o Pracowników urzędów gmin zajmujący się nadawaniem numeracji i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

o Gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa oraz samorządowymi, geodeci, projektanci, biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, urbaniści, deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

o Inwestorów na rynku nieruchomości, przedstawiciele służb, które wykorzystują numerację nieruchomości (adresy) w związku z wykonywaniem zadań służbowych oraz wszyscy inni zainteresowani tematyką.

Program nauczania:

 1. Nadawanie, znoszenie lub zmiany nazwy miejscowości – zasady regulacji prawnych, tok postępowania, źródła informacji, przykłady.
 2. Nadawanie lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – omówienie regulacji prawnych, przykłady uchwał, tok postępowania.
 3. Nowe obowiązki nałożone na gminy w zakresie uchwalania i zmian nazw budowli, obiektów, dróg, ulic, mostów i placów wynikających z – wpływ ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 4. Zadania gminy w zakresie ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 5. Nadawanie numerów porządkowych, zasady, „trudne przypadki”, procedury, wnioski, odmowy.
 6. Adresy nieruchomości.
 7. Zasady udostępniania danych EMUiA,
 8. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
 9. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA,
 10. Wzory wniosków o ustalenie numeru porządkowego,
 11. Omówienie zasad konsultacji społecznych w zakresie tematyki szkolenia.
 12. Przykłady uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń