logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora odpowiednio w zadaniach JST i dyrektora w czasie stanu epidemicznego

To szkolenie już się odbyło.

Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli i dyrektora, szczególnie w czasie zmiennych form kształcenia w trwającym prawie dwa lata stanie reżimu sanitarnego – budzi wiele wątpliwości. Proponujemy Państwu zatem udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie działań zarówno nauczycieli, dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego w zakresie nadzoru nad realizacją, przygotowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej, zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Cel szkolenia:

Wskazanie możliwości prawnych i organizacyjnych w zakresie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego w czasie pandemii.

Wyposażenie uczestników – dyrektorów szkół/placówek oświatowych i przedstawicieli organu prowadzącego w wiedzę i niezbędne materiały (m.in. pisma, protokoły, procedury, zarządzenia) dotyczące praktycznych rozwiązań pomocnych w sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zadania.

Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół i placówek publicznych i niepublicznych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe –dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, osoby fizyczne i prawne prowadzące szkoły i placówki oświatowe, pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw z tematycznie z zakresem zadań dot. awansu zawodowego nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dotyczące wymaganych warunków nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego:
  • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych,
  • odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
  • zadania opiekuna stażu, dokumentowanie i efekty pracy opiekuna stażu,
  • opracowanie i terminowe przedłożenie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
  • procedura powołania, zadań i pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej (podstawy prawne- ustawa KN, ustawa KPA, rozporządzenia wykonawcze, wzory wymaganych dokumentów).
 2. Dostosowanie formy realizacji zadania do warunków reżimu sanitarnego – powołanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego:
  • stacjonarny tryb postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (propozycja w materiałach szkoleniowych),
  • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego w trybie zdalnym – wideokonferencji (propozycja w materiałach).
 3. Dokumenty wymagane do dołączenia wraz ze złożonym wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego (w załączeniu).
 4. Kolejność czynności wykonywanych przez dyrektora jako pracodawcę oraz dyrektora jako przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (propozycja przykładu działań/procedury, ewentualnie regulaminu).
 5. Kolejność czynności wykonywanych w organie prowadzącym (propozycja przykładu działań/procedury, ewentualnie regulaminu).
 6. Dokumentowanie zadania i dekretacja sprawy dotyczącej załatwienia sprawy awansu zawodowego nauczyciela (przykłady dekretacji/formy przekazania sprawy do analizy).
 7. Tryb podjęcia czynności w szkole/organie prowadzącym po złożeniu przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego:
  • analiza formalna wniosku i dokumentacji (wzór protokołu),
  • wezwanie do usunięcia ewentualnych braków w dokumentacji złożonej przez nauczyciela po dokonaniu analizy formalnej wniosku i dokumentacji załączonej do wniosku (pismo wzywające do usunięcia braków),
  • działania podejmowane przez dyrektora/organ prowadzący po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie braków – adnotacja w aktach sprawy (przykład dokumentowania w aktach sprawy).
 8. Zarządzenie dyrektora/organu prowadzącego dotyczące powołania komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej (wzór zarządzenia).
 9. Skład komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej oraz tryb i termin powiadomienia członków komisji (wzory pism oraz informacja o zasadach pracy komisji – wideokonferencja lub komisja stacjonarna w reżimie sanitarnym).
 10. Termin i sposób zawiadomienia wnioskodawcy o dniu i miejscu posiedzenia komisji oraz trybie postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego – w trybie zdalnym- informacja o narzędziach teleinformatycznych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia postępowania komisji, w trybie stacjonarnym – zasady bezpieczeństwa (treść zawiadomienia i informacji o formie prac komisji).
 11. Szczegółowe omówienie przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej; czynności przewodniczącego i poszczególnych członków komisji (treść protokołu z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej):
  • zapoznanie się z oceną dorobku i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego wnioskodawcy,
  • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego/egzaminu, podczas którego nauczyciel prezentuje dorobek zawodowy wg zasad określonych przez przewodniczącego komisji oraz wymogów §6 i §7 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • kolejność czynności pracy komisji w postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym,
  • uregulowanie kwestii podpisania protokołu w przypadku postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, realizowanego w trybie zdalnym.
 12. Zawiadomienie wnioskodawcy o zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego i prawie do wypowiedzenia się do co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty posiedzenia komisji (treść zawiadomienia).
 13. Doręczenie wnioskodawcy (potwierdzenie podpisem odbioru) zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu (wzór zaświadczenia).
 14. Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego/mianowanego odpowiednio przez dyrektora/organ prowadzący jako decyzji o jego nadaniu (wzory w załączniku do rozporządzenia).
 15. Doprecyzowanie zasady odbioru aktu lub jego doręczenia – w czasie epidemii możliwa droga korespondencyjna- listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 16. Procedura i dokumentacja zadania w przypadku odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego/mianowanego (wzory pism).
 17. Awans zawodowy jako dokumentacja pracownicza podlegająca archiwizacji (przykład archiwizowania dokumentów sprawy).
 18. Sytuacje wyjątkowe w trakcie wyznaczenia terminu posiedzenia komisji, np. ogłoszenie kwarantanny lub stanu epidemicznego wnioskodawcy, zmiana składu komisji i inne – przykłady najczęściej zgłaszanych problemów.
 19. Panel dyskusyjny.

Osoba prowadząca szkolenie:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora odpowiednio w zadaniach JST i dyrektora w czasie stanu epidemicznego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.05.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń