logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Bilansowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad bilansowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewidencji księgowej na wyodrębnionym rachunku bankowym w systemie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin i miast.

Zgodnie z prawem unijnym gospodarowanie odpadami komunalnymi musi się opierać na zasadzie samofinansowania tj. „zanieczyszczający płaci”. Oznacza to, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest źródłem finansowania zadań własnych gmin i miast o charakterze obowiązkowym w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach i miastach.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zatem zostać ustalona na odpowiednim poziomie gwarantującym odpowiednie środki w celu zbilansowania dochodów i wydatków związanych z realizacją tego zadania, gdyż środki z opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Adresaci szkolenia:

Przewodniczących rad gmin i miast, przewodniczących komisji rewizyjnych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, skarbników, księgowych i służb finansowo-księgowych, w tym pracowników zajmujących się ustaleniem, poborem i egzekucją „opłaty śmieciowej” oraz wszystkich zainteresowanych np. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów odbierających i transportujących odpady komunalne i podmioty zarządzające składowiskami odpadów.

Program nauczania:

  1. „Dyrektywa ramowa o odpadach” oraz „dyrektywa składowiskowa” – ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej zmiany w zakresie bilansowania dochodów i wydatków.
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i problem gminnych składowisk odpadów mających obowiązek utworzenia funduszu rekultywacyjnego – opłata za odpady komunalne a konieczność zagwarantowania środków finansowych na co najmniej 30 lat fazy poeksploatacyjnej składowiska.
  3. Zasady prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zasada kasowa a zasada memoriału (i współmierności) oraz ich znaczenie praktyczne.
  4. Gromadzenie i przeznaczenie środków z opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym – konto 133, 130, 139 w przypadku gdy dana jednostka ma jeden rachunek do obsługi organu i urzędu, jak i w przypadku gdy są dwa rachunki, tj. osoby do organu i osobny do urzędu oraz w przypadku gdy są trzy rachunki osobny do organu i osobny do dochodów i osobny do wydatków budżetu.
  5. Bilansowanie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz gospodarowanie nadwyżką lub deficytem rachunku – koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym jakie można pokryć z pobranych opłat.
  6. Bilansowanie „kasowe” a bilansowanie „memoriałowe” – czy np. amortyzacja sprzętu komputerowego związana z obsługą administracyjną wpływa na bilansowanie środków?
  7. Wzory i schematy księgowań oraz zastosowanie klasyfikacji budżetowej i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Organizowanie obsługi księgowej i uzupełnienia polityki rachunkowości gminy i miasta na rok 2021 w zakresie bilansowania gospodarki odpadami komunalnymi.
  9. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Bilansowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.05.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń