logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Egzekucja administracyjna w powiatowych urzędach pracy – nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz jej wpływ na zadania i obowiązki dochodzenia należności pozostających we właściwości urzędów pracy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów pracy, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Rok 2021 to także nowa wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Program nauczania:

 1. Należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej – obowiązek podejmowania działań polegających na odzyskaniu należności nienależnie pobranych. Definicja świadczenia nienależnie pobranego w świetle art. 76 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Pozycja wierzyciela oraz jego obowiązki.
 3. Egzekucja administracyjna świadczeń realizowanych przez urząd pracy a delikty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.
 5. Czynności wierzyciela, w tym obowiązki informacyjne, upomnienie, zawiadomienie o zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obowiązki wierzyciela należności pieniężnych.
 6. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej, tytuł wykonawczy oraz informacja wierzyciela o zobowiązanym.
 7. Postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna.
 8. Ponowny tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy, informacja wierzyciela o istotnych zdarzeniach wpływających na postepowanie egzekucyjne.
 9. Zasady współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności. Formy współpracy, w tym postanowienie jako podstawowe orzeczenie w postępowaniu egzekucyjnym.
 10. Poszukiwanie majątku zobowiązanego.
 11. Środki prawne w postepowaniu egzekucyjnym: sprzeciw, zarzut, skarga, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie, inne.
 12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 13. Możliwość dobrowolnego wykonania obowiązku dochodzonego w drodze egzekucji administracyjnej – pozycja prawna wyręczyciela egzekucyjnego.
 14. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przesłanki i powinności wierzyciela.

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji multimedialnej oraz wykładu interaktywnego – przy wykorzystaniu metody werbalnej

Osoba prowadząca:

prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 100 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Egzekucja administracyjna w powiatowych urzędach pracy – nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz jej wpływ na zadania i obowiązki dochodzenia należności pozostających we właściwości urzędów pracy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń