logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najczęstsze błędy w zakresie statutów jst i jednostek pomocniczych (kompendium rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA)

Cele i korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie uczestników z Rozstrzygnięciami Wojewodów oraz orzecznictwem WSA.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy biura rad, sekretarza gmin, osoby współpracujące z sołtysami, ew. gminni legislatorzy.

Program nauczania:

 1. Niektóre zasady techniki prawodawczej;
 2. Uwagi ogólne na temat statutu;
 3. Zmiany w statutach jst po nowelizacji ustaw ustrojowych
 4. Charakter prawny statutów
 5. Statut Gminy/ Powiatu
  1. Przygotowanie projektu statutu;
  2. Zdalne posiedzenia
  3. Zakres przedmiotowy do uregulowania w statucie jst:
  4. Kooperacja pomiędzy organem uchwałodawczym i kontrolnym, a organem wykonawczym;
  5. Zwoływanie sesji rady;
  6. Zmiana porządku obrad, w tym przerwanie sesji rady,
  7. Sesja rady gminy,
  8. Jak prowadzić głosowanie jawne i tajne;
  9. Protokół to nie stenogram- dokumentacja z sesji i posiedzeń komisji;
  10. Powołanie i organizacja pracy komisji rewizyjnej.
  11. Uregulowanie diety radnych;
  12. Inne rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia w zakresie statutów z 2020.
 6. Statut sołectwa
  1. Statuty sołectw- analiza rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa,
  2. Zmiany statutów sołectw,
  3. Wybory do jednostek pomocniczych w sytuacji covid,
  4. zebrania wiejskie- analiza orzecznictwa,
  5. Konsultacje społeczne w ramach pandemii sołectw.
  6. Analiza najczęstszych błędów dotyczących nadawania statutu sołectwa na podstawie rozstrzygnięć i orzeczeń WSA
 7. Statuty osiedli
  1. Statuty rad osiedlowych i uchybienia (analiza orzecznictwa i organów nadzorczych),

  Osoba prowadząca kurs:

  dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarz praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego( współpracuje m. in. z WOKISS, NISTem itp.)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najczęstsze błędy w zakresie statutów jst i jednostek pomocniczych (kompendium rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń