logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od podstaw

Cel i korzyści ze szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatków lokalnych, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie tych podatków oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone przykładowe wzory (łącznie 9 wzorów):

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatków lokalnych. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem nieruchomości lub ich części podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

Program nauczania:

1.Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym:

2.Kościoły i związki wyznaniowe jako podatnicy podatku rolnego.

3.Definicja gospodarstwa rolnego, w tym sposób ustalania normy obszarowej gospodarstwa rolnego.

4.Podstawa opodatkowania:

5.Stawka podatku rolnego – przykłady. Kiedy można podjąć uchwałę w tej sprawie?

6.Kategorie podatników podatku rolnego:

7.Przeniesienie obowiązku podatkowego z właściciela na dzierżawcę. Obowiązki wójta gminy w związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym zasady potwierdzania umów dzierżawy przez wójta.

8.Podmioty, których nie dotyczy obowiązek podatkowy w podatku rolnym.

9.Opodatkowanie współwłaścicieli, gdy jeden z nich jest wyłączony/zwolniony z opodatkowania podatkiem rolnym.

10.Opodatkowanie gruntów, stanowiących współwłasność:

11.Łączne zobowiązanie pieniężne:

12.Garaże w posiadaniu rolników a zwolnienie budynków gospodarczych z podatku od nieruchomości.

13.Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym:

14.Zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków.

15.Zwolnienie szkół od podatku rolnego.

16.Omówienie ulg, udzielanych na wniosek podatnika:

17.Ulga w razie wystąpienia klęski żywiołowej.

18.Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w wydanych decyzjach w sprawie ulg i zwolnień w podatku rolnym.

19.Kolejność przyznawania ulg i zwolnień.

20.Wykaz podmiotów, którym udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

21.Obowiązek składania deklaracji i informacji, odpowiedzialność podatnika podatku w świetle Kodeksu karnego skarbowego.

22.Pomoc publiczna w rolnictwie

23.Definicja lasu.

24.Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym.

25.Działalność gospodarcza, rolnicza i leśna w rozumieniu ustawy o podatku leśnym.

26.Sytuacje, w których grunt, oznaczony w ewidencji gruntów jako Ls, nie będzie opodatkowany podatkiem leśnym?

27.Zasady opodatkowania Lz-tów.

28.Kategorie podatników podatku leśnego.

29.Podstawa opodatkowania podatkiem leśnym.

30.Wysokość podatku leśnego.

31.Opodatkowanie budynków Nadleśnictwa, zajętych na prowadzenie działalności leśnej.

32.Zwolnienia z podatku leśnego.

33.Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi?

II Blok:

1.Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

2.Definicja budynku.

3.Definicja powierzchni użytkowej budynku.

4.Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:

5.Opodatkowanie budynków lub ich części podatkiem od nieruchomości a samowola budowlana.

6.Budowle:

7.Omówienie art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

8.Definicja działalności gospodarczej.

9.Jaki podatek przy działalności sezonowej? Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.

10.Opodatkowanie gruntów, budynków i budowli podmiotów gospodarczych.

11.Opodatkowanie części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

12.Wyłączenia przedmiotów opodatkowania z kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

13.Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem rolnym?

14.Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości w związku z posiadaniem gruntów wg stawek dla gruntów pozostałych?

15.Jak opodatkować grunt, na którym stoi budynek mieszkalny, w części zajęty na cele mieszkalne i cele działalności gospodarczej?

16.Omówienie treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

17.Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „Ws”, „Wp”, „Wsr”?

18.Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych jako „Tr” i „Lz”?

19.Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych symbolem „K”?

20.Podatnicy podatku od nieruchomości:

21.Opodatkowanie wspólników spółki cywilnej

22.Opodatkowanie gruntów we władaniu SP ZOZ

23.Opodatkowanie osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.

24.Podatek od nieruchomości i obowiązek podatkowy posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; problematyka opodatkowania nieruchomości komunalnych.

25.Stawka podatku od nieruchomości po ogłoszeniu upadłości? Przedsiębiorstwo w stanie upadłości prowadzące działalność gospodarczą.

26.Stawka podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorcy „w likwidacji”.

27.Opodatkowanie aptek, instytucji kultury, szkół publicznych i niepublicznych, uczelni, zakładów pracy chronionej.

28.Opodatkowanie małżonków, współwłaścicieli.

29.Data powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

30.Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.

31.Skutki niezłożenia deklaracji, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

32.Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości. Czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?,

33.Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady.

34.Pomoc publiczna w podatku od nieruchomości – konfiguracje.

Osoba prowadząca kurs:

specjalista w zakresie podatków lokalnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie wymiaru, ewidencji księgowej podatków i opłat, a także podatkowej pomocy publicznej udzielanej przez gminy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 2012 – 2015 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, w marcu 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, od czerwca 2016 r. posiada tytuł radcy prawnego; wykładowca na studiach podyplomowych (z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także Ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od podstaw (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń