logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie działań organu prowadzącego w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora lub skorzystania z możliwości przedłużenia/powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej oraz przygotowanie oceny pracy dyrektora w zakresie realizacji zadań jst. w czasie zmiennych form funkcjonowania oświaty.

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele jst odpowiedzialni za prowadzenie oświaty: kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorzy Centrów Usług Wspólnych, ZEAS-ów itp., pracownicy jednostek oświatowych odpowiedzialni za realizację zadania.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak:

Program szkolenia:

Cz. I Konkurs na stanowisko dyrektora/lub możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym

 1. Analiza podstaw prawnych:
  • konkurs w przepisach prawa oświatowego- wymagania kwalifikacyjne,
  • przypadki powierzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym- wzory dokumentów,
  • dokumentacja archiwalna po przeprowadzonym konkursie.
 2. Zasady i możliwości zastosowania przepisów szczególnych dot. powierzenia stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym- przepisy szczególne:
  • 3 warianty zastosowania trybu pozakonkursowego,
  • wymagane warunki do zastosowania możliwości szczególnych przepisów,
  • wymagania wobec dyrektorów/wicedyrektorów, którzy podlegają zastosowaniu możliwości pozakonkursowych powierzenia stanowiska dyrektora,
  • czynności organu prowadzącego w trybie pozakonkursowym powierzenia stanowiska dyrektora.
  • Forum- dyskusja- moja (jst) sytuacja: konkurs czy przedłużenie
 3. Przygotowanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, placówki oświatowej:
  • przygotowanie ogłoszenia o konkursie –wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu,
  • doprecyzowanie i upowszechnienie w ogłoszeniu o konkursie: informacji o terminie i sposobie organizacji konkursu (wideokonferencja lub konkurs w reżimie sanitarnym),
  • informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym zasady przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej,
  • powołanie i skład komisji konkursowej, członkowie komisji z ramienia jst- obowiązek przedstawienia imiennego składu komisji- wzory pism,
  • zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej- przykład procedury/ zakresu odpowiedzialności,
  • związki zawodowe w komisji konkursowej- kto może być członkiem komisji, zasady informowania, reprezentowania- wzory dokumentacji/ upoważnień,
 4. Przebieg postępowania konkursowego w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej:
  • przedstawienie składu komisji i porządku obrad, (w przypadku konkursu w formie wideokonferencji sprawdzenie kontaktu elektronicznego na łączach)- wybór protokolanta,
  • uwierzytelnienie zgodności składu komisji konkursowej,
  • analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów – uchwała dopuszczająca/ kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego- wzory
  • uwzględnienie wymogów, jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora – analiza wymagań w stosunku do rodzaju szkoły/placówki,
  • prezentacja każdego z kandydatów odrębnie przed komisją konkursową- wg zasad przyjętych przez komisję,
  • wyłonienie kandydata w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, karty do głosowania-wzór,
  • protokół z posiedzenia komisji konkursowej- wzór
  • powiadomienie kandydatów o rozstrzygnięciu prac komisji konkursowej.
  • Dyskusja- osobowy skład komisji konkursowej, protokolant- ze składu komisji, czy spoza składu komisji konkursowej, uwierzytelnienie składu komisji sposób analizy formalnej…….
 5. Czynności przewodniczącego po zakończeniu obrad komisji konkursowej:
  • powiadomienie organu prowadzącego o wyniku postępowania konkursowego,
  • przekazanie organowi prowadzącemu dokumentacji postępowania konkursowego,
 6. Zatwierdzenie konkursu przez organ prowadzący-wór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu
 7. Unieważnienie konkursu- przyczyny- wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu
  • ponowne ogłoszenie konkursu.
 8. Powierzenie stanowiska dyrektora- wzór zarządzenia/uchwały zarządu powiatu.
 9. Zakres działań i czynności organu prowadzącego wynikających z możliwości powierzenia/przedłużenia stanowiska dyrektora w oparciu o przepisy szczególne „covidowskie” z 3 lutego 2021 roku.
 10. Archiwizowanie sprawy- konkurs na stanowisko dyrektora- wzory pism.
 11. Panel dyskusyjny: rozstrzyganie wątpliwości , przykłady orzeczeń sądowych.
 12. Dyskusja- uwierzytelnienie dokumentów wymaganych do powierzenia stanowiska dyrektora, weryfikacja kopii dokumentów…..

Cz. II Cząstkowa ocena pracy dyrektora

 1. Podstawa prawna – analiza znowelizowanych przepisów, w tym dokonywanie oceny pracy w sytuacji realizacji zadań w formie zdalnej pracy:
  • zadania organu oceniającego z podziałem kompetencji ustawowych,
  • wszczęcie postępowania
  • organ wnioskujący o dokonanie oceny cząstkowej,
  • porozumienie organu oceniającego z organem prowadzącym w sprawie ustalenia oceny dyrektora
 2. Zakres zadań organu prowadzącego podlegającego ocenie:
  • ocena cząstkowa pracy dyrektora w zakresie organizacji pracy, dysponowania budżetem, czynności dyrektora jako pracodawcy i osoby zarządzającej jednostką oświatową- przykład oceny cząstkowej.
 3. Wpływ organu prowadzącego na rozbieżności w porozumieniu dot. ustalenia oceny pracy dyrektora:
  • pisemne zgłaszanie uwag i zastrzeżeń wraz z argumentacją- przykłady.

  Osoba prowadząca szkolenie:

  edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń