logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Procedura opracowywania, zatwierdzania i dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej. Analiza kolejnych etapów opracowywania, zatwierdzania i zmian arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Przybliżenie i analiza praktycznych danych z analizy organizacji szkoły/przedszkola i informacji przydatnych organowi prowadzącemu i szkole/przedszkolu w opracowaniu i zatwierdzaniu organizacji pracy przedszkola/szkoły w odniesieniu do funkcjonowania szkoły w warunkach zmiennych wynikających ze stanu epidemicznego. Wdrażanie do budowania jakości kształcenia, wychowania i opieki poprzez racjonalne planowanie finansowania zadań oświatowych wynikające z analizy wniosków, zaleceń i wyników pracy szkoły/przedszkola.

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele jst odpowiedzialni za prowadzenie oświaty: kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorzy Centrów Usług Wspólnych, ZEAS-ów itp., pracownicy jednostek oświatowych odpowiedzialni za realizację zadania

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne w wymaganiach opracowania arkusza organizacyjnego przedszkola/szkoły.
 2. Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w danej szkole/przedszkolu sporządzenie projektu arkusza organizacji przez dyrektora z uwzględnieniem zakresu zadań wynikających z zapisów prawa i i ustaleń z organem prowadzącym.
 3. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego pracy szkoły, a wdrożenie organizacji pracy szkoły –etap planowania i stan zatwierdzonego arkusza organizacji spójny z organizacją roku szkolnego- uwzględnienie zmiennych form funkcjonowania szkoły.
 4. Racjonalizacja rodzajów zadań i rozwiązań związanych z organizacją i realizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej – zakres zajęć z zakresu pomocy psych.-ped. podlegających zatwierdzeniu w arkuszu organizacyjnym.

  4.1 zajęcia indywidualne i grupowe,

  4.2 zajęcia wspomagające i rozwijające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  4.3 czas realizacji i efektywność zajęć psychologiczno- pedagogicznych,

  4.4 zajęcia dodatkowe i opiekuńcze w pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  4.5 zajęcia specjalistyczne w przydziale zajęć z pp.

  5.Zajęcia edukacyjne indywidualne organizowane wg określonych przepisów.

  6.Zajęcia edukacyjne dodatkowe w szkolnym planie nauczania/ w organizacji pracy przedszkola.

  7.Migracja uczniów/uczniowie powracający z zagranicy/uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole- rozstrzygnięcia/ zmiany w organizacji szkoły/pozyskiwanie środków.

  8.Arkusz organizacyjny szkoły w praktycznych rozwiązaniach realizacji ramowych planów nauczania: liczba i podział godzin zajęć obowiązkowych, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, między klasowych, w klasach łączonych, zajęcia indywidualne. Organizacja nauczania domowego, nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz indywidualnego toku i programu nauczania.

  9.Kształcenie specjalna i edukacja włączająca w organizacji pracy szkoły/przedszkola.

  10.Organizacja oddziałów integracyjnych, specjalnych, sportowych, dwujęzycznych, z przygotowania wojskowego- w szkołach ogólnodostępnych.

  11.Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych finansowanych ze środków własnych JST w kontekście ich zasadności przydziału i efektywności rozwoju uczniów.

  12.Decyzje kadrowe na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego: zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, przenoszenie nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole, uzupełnienie przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.

  13.Panel dyskusyjny- wymian doświadczeń, analiza tzw. trudnych rozwiązań.

Osoba prowadząca szkolenie:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Procedura opracowywania, zatwierdzania i dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej. Analiza kolejnych etapów opracowywania, zatwierdzania i zmian arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń