logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Racjonalne i skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresujemy do:

Dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, nauczycieli, dyrektorów CUW-ów, ZEAS-ów, pracowników jst odpowiedzialnych za zadania związane z zarządzaniem oświatą, psychologów, pedagogów zatrudnieniowych w placówkach oświatowych, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Cele ogólne:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy specjalistów nie jest łatwym wyzwaniem, zwłaszcza w dobie pandemii i nauki zdalnej. Przekażemy Państwu uporządkowaną wiedzę o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkołach i przedszkolach.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznanie z uwarunkowaniami okresu pandemii w kontekście wsparcia psychologicznego uczniów. Zrozumienie problemu wzrostu liczby uczniów z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i chęć wsparcia szkół w rozsądny sposób w radzeniu sobie z tym zjawiskiem -zrozumienie konieczności zmian w podejściu do kształcenia jako efekt chęci odwrócenia powyższych trendów.

Korzyści ze szkolenia:

Program nauczania:

  1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego – podstawy prawne i praktyczne wskazówki.
  2. Racjonalna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współdziałaniu organu prowadzącego z dyrektorami i rodzicami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych trybów organizacji pracy szkoły, przedszkola. Zapisy rozporządzenia, planowanie rozwiązań długofalowych – racjonalne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jakość PPP świadczonej w szkole.
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Różnica między zajęciami specjalistycznymi i zajęciami rewalidacyjnymi. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako obligatoryjne zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola. Zasady organizacji, monitorowania, ewaluacji w progresywnym działaniu na rzecz uczniów wymagających wsparcia. Zakresy zadań wychowawców, nauczycieli, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w placówce oświatowej. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu – organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym procesie edukacyjnym szkoły/przedszkola w kształceniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.
  6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń z deficytami i uczeń zdolny).
  7. Lokalna diagnoza potrzeb dzieci, uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych danej jst w planowaniu i realizacji zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikających z pracy każdego nauczyciela oraz zajęć dodatkowych pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wypracowanie w jst ujednoliconego systemu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zasad przydziału i realizacji godzin rewalidacji indywidualnej lub grupowej w ramach kształcenia uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, w tym w razie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły.
  8. Dokumentacja prowadzonych zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych. Wzory dokumentów, procedury, IPET- y, wnioski, pisma.
  9. Weryfikacja i poprawność danych subwencyjnych w Systemie Informacji Oświatowej z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  10. Orzecznictwo prawne i sądowe.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Przez wiele lat Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej realizującego zadania oświatowe samorządu terytorialnego. Doświadczony Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach z zakresu wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również autorka wielu projektów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Racjonalne i skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 14.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń