logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zaskarżanie i wstrzymywanie decyzji - z uwzględnieniem zmiany ustawy OOŚ z 26 lutego 2021 r. Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie postępowania z prowadzonego z udziałem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych uprawnień procesowych organizacji ekologicznych wynikających z projektowanej nowelizacji ustawy OOŚ z 26 lutego 2021 r.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udziału społeczeństwa i „zainteresowanej społeczności” – tj. organizacji ekologicznych w postępowaniu prowadzonym z udziałem społecznym, w tym zwłaszcza w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nowych uprawnień procesowych organizacji ekologicznych w zakresie: zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji wynikających ze specustaw i żądania zastosowania przez sąd środka tymczasowego – wtrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana nowelizacja służy wdrożeniu przepisów dyrektywy 2011/92, której naruszenie zarzuca Polsce Komisja Europejska i zasadniczo zmieni uprawnienia organizacji ekologicznych do wzruszania przed sądem nie tylko decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale również pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, decyzji lokalizacyjnych ze specustaw i pozwoleń wodnoprawnych oraz innych decyzji „inwestycyjnych”.

Adresaci szkolenia:

Przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora, organy administracji publicznej wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje „wykonawcze” (pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne, ZRID i inne decyzje lokalizacyjne) a także organy odwoławcze.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

 1. Koncepcja postępowania z udziałem społecznym
  • podstawy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
  • postępowania, w których udział społeczny jest wymagany
  • udział społeczeństwa w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy (i od kiedy) jest niezbędny?
 2. Podanie do publicznej wiadomości i doręczenia w znowelizowanej ustawie ooś
  • Upublicznienie informacji w BIP – zakres przedmiotowy, załączniki, wyłączenia (ochrona danych osobowych itp.)
  • Sankcje za zaniechanie udostępnienia treści decyzji w BIP.
  • Bieg terminu na złożenie odwołania/skargi do sądu a publikacja decyzji w BIP
  • Upublicznienie informacji w BIP a obwieszczenia doręczające.
 3. Organizacje ekologiczne – uczestnicy na prawach strony i ich nowe uprawnienia procesowe
  • Pojęcie strony i sposób określania stron oraz uczestników na prawach stron
  • Organizacja społeczna i ekologiczna – czyli kto?
  • Dopuszczenie organizacji ekologicznej do postępowania (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
  • Prawo składania wniosków dowodowych i prawo złożenia odwołania oraz skargi przez organizację ekologiczną
  • Prawo żądania zastosowania przez sąd środka tymczasowego – wtrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może podlegać wstrzymaniu wykonania – prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych.
  • Przesłanki zastosowania „środka tymczasowego” z dyrektywy 2011/92 a nowelizacja ustawy ooś.
  • Prawo do złożenia odwołania i zaskarżenia decyzji „inwestycyjnych” – wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ.
  • Zakres i termin zaskarżenia.
  • Treść zaskarżenia.
  • Terminy rozpatrzenia sprawy, skutki zaskarżenia.

SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI USTAWY O UDSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Osoba prowadząca szkolenie:

doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, pracowników RDOŚ i lasów państwowych oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zaskarżanie i wstrzymywanie decyzji - z uwzględnieniem zmiany ustawy OOŚ z 26 lutego 2021 r. Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.04.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń