logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak gminy mogą wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w 2021 r. Dopuszczalne narzędzia pomocy z tarcz antykryzysowych

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Epidemia nie odpuszcza. Jak pomóc rodzimym przedsiębiorcom w czasie pandemii? Jakie narzędzia są prawnie dopuszczalne w 2021 r. ? Jak ma wyglądać rekompensata dla gmin w związku ze zniesieniem opłaty targowej? W jakiej będzie wysokości? Wsparcie dla gmin górskich – gminne formy pomocy i forma rekompensata dla gmin.

Podczas szkolenia zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzieleni ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone (razem 13 wzorów pism)

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów zajmujących się udzielaniem ulg podatkowych, pracowników wydziałów podatków.

Program nauczania:

 1. Jak pomóc rodzimym przedsiębiorcom w czasie pandemii?
  1. Pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii:
   1. Jakie narzędzia są prawnie dopuszczalne w 2021 r. (pomoc w podatku od nieruchomości, koncesje na alkohol wydłużone o 6 m-cy, zwolnienia z opłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholu)? Jak ma wyglądać rekompensata dla gmin w związku ze zniesieniem opłaty targowej?
   2. Czy można uzależnić zwolnienie z podatku od nieruchomości od tego, czy beneficjent nie ma zaległości podatowych?
   3. W jakiej będzie wysokości? Wsparcie dla restauratorów – formy pomocy i rekompensata dla gmin.
   4. Czy gminy mogą wstrzymać bieg terminu załatwiania spraw podatkowych? Jaki jest termin na wydanie decyzji podatkowej w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii?
   5. Jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis? Którą z ulg łatwiej uzyskać przedsiębiorcy? Co musi wykazać przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc covidową, a co przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc de minimis. Limit pomocy covidowej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)? Czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?. Czy można przekształcić dotychczasową pomoc de minimis na pomoc covidową? Do kiedy obowiązuje pomoc covidowa? Kto decyduje o formie pomocy (podatnik czy organ podatkowy)?
   6. Jak policzyć wartość pomocy publicznej w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty?
   7. Czy gmina może nie naliczać opłaty prolongacyjnej w okresie epidemii (najnowszy wyrok).
   8. Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie „Zaległości” należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów.
   9. Jakie programy pomocowe mogą być podejmowane na 2021 r. w drodze uchwały rady gminy, a które programy mogą być realizowane w drodze decyzji? Czy można umarzać zaległości podatkowe w 2021 r.?
  2. Najnowsze wyjaśnienia MF i UOKiK w zakresie pomocy covidowej.
  3. Najnowsze wyjaśnienia MF w zakresie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw w sprawach podatkowych i wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)? oraz objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w zakresie udzielania ulg cywilnoprawnych.
 2. Procedura udzielania zwolnień i ulg
  1. Art. 15p i art. 15q – specustawy – zmiana od 16 grudnia 2020 r. – przykładowe wzory uchwał w tym zakresie.
  2. Wpływ wniosku o udzielenie ulgi w zapłacie. Termin na załatwienie sprawy – czy możemy wstrzymać bieg terminu? Nowa Tarcza 6.0. i wyjaśnienia MF:
   1. weryfikacja wniosku pod kątem kompletności wymaganych dokumentów – uwaga nowe oświadczenie; sprawozdania,
   2. brak wymaganych formularzy „pomocowych”, oświadczeń – co dalej?,
   3. jak rozpatrywać wniosek o ulgę? Kiedy i czy wniosek podatnika (w tym podatnika podatku rolnego, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji) rozpatrujemy z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej; kiedy ulga w spłacie nie będzie stanowiła pomocy publicznej,
   4. niezrozumiała treść wniosku i co dalej?
   5. wniosek o ulgę a postępowanie egzekucyjne (zawieszenie/wstrzymanie postępowania egzekucyjnego); czy można umorzyć, rozłożyć na raty zaległość, na którą wystawiono tytuł wykonawczy?,
   6. kiedy wydać decyzję odmowną a kiedy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania; kiedy pozostawiamy podanie bez rozpatrzenia?,
   7. podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ulgę (pozycja spadkobiercy, osoby trzeciej),
   8. jaką wydać decyzję, gdy podatnik składa wniosek o ulgę przed terminem płatności, a w dniu wydania decyzji należność jest już zaległością?,
   9. czy musimy uzasadniać decyzję, gdy wydajemy ją zgodnie z wnioskiem podatnika?,
   10. zaświadczenia, co należy w nich wykazać,
   11. co w sytuacji, gdy wartość ulgi przekracza dopuszczalny limit?,
   12. czy oświadczenie podatnika, że chce skorzystać z ulgi, ale nie w formie pomocy, wiąże organ podatkowy?,ł) postępowanie organu podatkowego w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej,
   13. postępowanie organu podatkowego w przypadku umorzenia zaległości podatkowej,
   14. umorzenie zaległości współwłaścicielom nieruchomości (sposób udokumentowania, zakres prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli).
  3. Czy w świetle aktualnych przepisów możemy udzielić ulgi w zapłacie podmiotowi w upadłości? Pojęcie trudnej sytuacji ekonomicznej.
  4. Przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi w zapłacie. Udokumentowanie tych przesłanek; ważny interes podatnika i interes publiczny – co to znaczy? Jakie okoliczności uzasadniają udzielenie ulgi. Kto powinien wykazać przesłanki uzasadniające ulgę (podatnik czy organ)? Relacja art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej – przegląd orzecznictwa. Analiza dokumentów potwierdzających realną możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
  5. Jak nie narazić się na zarzut niezebrania materiału dowodowego uzasadniającego ulgę? Jak udokumentować decyzję odmawiającą udzielenia ulgi w zapłacie?,
  6. Umorzenie postępowania w sprawie o ulgę – kiedy może nastąpić?
  7. Uznanie administracyjne – granice tego uznania; postępowanie dowodowe, rodzaje środków dowodowych, czy organ może pomijać dowody? – przegląd orzecznictwa,
  8. Kiedy stosujemy instytucję wyznaczenia 7 – dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie?
  9. Terminy załatwienia sprawy o ulgę oraz zawieszenie postępowania w sprawie o ulgę. Od kiedy mamy odmrożenie ustawowych terminów procesowych w czasie epidemii koronawirusa? (najnowsze orzecznictwo w zakresie terminów).
  10. Elementy decyzji w sprawie udzielenia ulgi i decyzji odmawiającej jej udzielenia.
  11. Za jaki okres liczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku wydania decyzji przyznającej ulgę w zapłacie a za jaki okres w przypadku decyzji odmownej? Pojęcie „dalszych” odsetek za zwłokę. Co z odsetkami za zwłokę, gdy organ wyda decyzję po terminie na załatwienie sprawy?
 3. Pomoc publiczna a umorzenie zaległości.
  1. Formularze informacji, zaświadczenia; ulga w zapłacie udzielona podatnikowi, który zawiesił działalność gospodarczą bądź wyrejestrował działalność gospodarczą.
  2. Zasady ustalania wartości pomocy w przypadku ulg w spłacie podatku od nieruchomości zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w innym celu niż gospodarczy
  3. Optymalizacja ściągania podatków. Czy istnieją ograniczenia co do częstotliwości korzystania przez podatnika z pomocy de minimis i z ulg w zapłacie podatków.
  4. Odroczenie i rozłożenie na raty a pomoc publiczna – wzory. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku odroczenia/rozłożenia na raty podatku (zaległości podatkowej)? Jakie dokumenty należy wyegzekwować od podatnika, aby nie narazić się na zarzuty (formularze informacje, zaświadczenia, sprawozdania)? Postępowanie organu w przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu odroczonego podatku/harmonogramu spłat rat podatku. Obliczanie EDB w przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Zmiana wydanego zaświadczenia. Czy zmienia się dzień udzielenia pomocy? Obliczenie EDB w przypadku odroczenia terminu zapłaty. Czy możliwe jest ujemne EDB? Jak prawidłowo ustalić stopę referencyjną? Nowa stopa bazowa dla Polski na 2021 r.
  5. Co z opłatą prolongacyjną w czasie epidemii? – najnowsze orzeczenie.
  6. Ulgi w spłacie realizowane przez urzędy skarbowe; czy umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn może stanowić pomoc publiczną? Czy zgoda wójta obliguje urząd skarbowy do udzielenia ulgi; czy brak zgody wójta pozbawia urząd skarbowy możności przyznania ulgi?
  7. Podawanie do publicznej wiadomości ulg w zapłacie; czy to nie narusza tajemnicy skarbowej? przykłady naruszeń tajemnicy skarbowej. Co to znaczy „do publicznej wiadomości”?
  8. Procedura „krok po kroku” umorzenia zaległości podatkowych z urzędu (przesłanki, postępowanie podatkowe w tej sprawie, pomoc publiczna). Czy możemy umorzyć koszty upomnienia? Czy w związku z tym, że umorzenie jest z urzędu, należy poinformować o tym podatnika (wszczęcie postępowania, postanowienie o zapoznaniu się z zebranym materiałem, decyzja)?
  9. Jak ujmować decyzje w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty podatków w poszczególnych kolumnach sprawozdania Rb-PDP? Wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami)?
  10. Kiedy udzielenie ulgi w zapłacie ma wpływ na przedawnienie zobowiązań podatkowych?
  11. Ulgi i zwolnienia ustawowe (w podatku rolnym i od nieruchomości).
  12. Przykłady nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg w zapłacie i prowadzenia szczegółowych kont w związku z udzielaniem tych ulg.
 4. Objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w sprawie udzielania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych.
  1. Co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności?
  2. Co dalej z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom w 2021 r.
  3. Zmiana przepisów w zakresie doręczeń zastępczych? Przesyłki niedoręczone w okresie epidemii.
  4. Formy udzielania wsparcia najemcom i dzierżawcom mienia komunalnego. Upoważnienie dla rady gminy, tj. szczególne uregulowania w zakresie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym; co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności?; czy wójt gminy może umorzyć należności cywilnoprawne? Czy wójt gminy może odstąpić od dochodzenia tych należności? Kiedy/ w jakich sytuacjach? Czy można odpracować dług (np. pracą fizyczną)?. Niepobieranie czynszu najmu/dzierżawy? – kiedy jest taka możliwość i jakie są warunki w tym zakresie? Przykłady wzorów uchwał.
  5. Limity pomocy publicznej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)? Czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?/pomocą regionalną?
  6. Urzędowy wzór formularza informacji, do złożenia której zobowiązany jest poszkodowany w związku z epidemią?,
  7. Obowiązek sprawozdawczy udzielonej pomocy.
  8. Czy sprawę podatkową możemy załatwić elektronicznie w czasie epidemii?
  9. Pytania i odpowiedzi.

  Osoba prowadząca kurs:

  specjalista w zakresie podatków lokalnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie wymiaru, ewidencji księgowej podatków i opłat, a także podatkowej pomocy publicznej udzielanej przez gminy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 2012 – 2015 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie, w marcu 2016 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, od czerwca 2016 r. posiada tytuł radcy prawnego; wykładowca na studiach podyplomowych (z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także Ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak gminy mogą wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w 2021 r. Dopuszczalne narzędzia pomocy z tarcz antykryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń