logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy ocenowej i wejściu w życie nowego Rozporządzenia OOŚ

Cel

Omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m. in. usprawnienie procedury wydania DUŚ, przyspieszenie postępowania, obniżenie jego kosztów dla inwestorów, zmiany wymaganych załączników, udziału stron itp.

Podczas szkolenia omówione zostanie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów przedsięwzięć wymagających OOŚ.

Uczestnicy:

Metody prowadzenia zajęć: wykład, prezentacja PP, dyskusja, analiza studiów przypadku.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych.

Program

 1. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:
  • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
  • przedsięwzięcia z II grupy,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu
  • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,
  • likwidacja postanowienia w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia ooś,
  • porównanie kryteriów kwalifikowania przedsięwzięć w nowym rozporządzeniu OOŚ 2019
 2. Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r. ,
  • nowe kompetencje RDOŚ
  • właściwość wójta dla inwestycji realizowanych przez gminę
 3. Wniosek o wydanie decyzji:
  • wymagane załączniki
  • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji
 4. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
  • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
  • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne
 5. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • pojęcie strony postępowania – analiza dotychczasowych przesłanek oraz rozwiązań wynikających nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r. ,
  • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – kryterium odległościowe
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zbycie nieruchomości; nieuregulowany a nieujawniony stan prawny nieruchomości
 6. Postępowanie z udziałem społecznym:
  • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
  • udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu (decyzja „z warunkami”),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
  • etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
  • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
  • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane

Prowadzący

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m. in. przedsiębiorców, pracowników RDOŚ i lasów państwowych oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy ocenowej i wejściu w życie nowego Rozporządzenia OOŚ (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń